Den norske veterinærforening

Ansvarsforsikring for veterinærer

Veterinærforeningen har inngått avtale med forsikringsselskapet If om ansvarsforsikring for våre medlemmer.

Etter dyrehelsepersonelloven plikter alle veterinærer som driver klinisk praksis å tegne en ansvarsforsikring for det tap de kan påføre tredjemann. Dersom man har ansatte i sin virksomhet, plikter man også å forsikre disse.

Det er i dag ingen andre forsikringsselskaper som tilbyr dette produktet til veterinærer. Forsikringen gjelder også innenfor havbruksnæringen. Som medlem av foreningen kan du tegne forsikring til en gunstig pris.
Ansvarsforsikringen dekker veterinærens rettslige erstatningsansvar for skade på person eller ting (herunder dyr). Det som er nytt og gjør at forsikringen er bedre enn eksisterende ansvarsforsikringer for veterinærer, er at den i tillegg dekker rettslig erstatningsansvar for ren formuesskade og produktansvar.

Mulighet for utvidelse av forsikringen
Du kan også velge å utvide ansvarsforsikringen til å dekke rettslig erstatningsansvar for skade på leid eiendom/lokale. I tillegg kan man få dekning for rettshjelp (kostnader til advokat ved tvist) med inkl. dekning for idømte sakskostnader, styreansvar, kriminalitet (underslag/tyveri) og datakriminalitet.

Hva er nytt
Ansvarsforsikringen dekker rettslig erstatningsansvar for formuestap påført en tredjepart, uten at det er en skade på dyr eller ting. En slik situasjon oppstår f.eks om en veterinær må dekke dyreeiers inntektstap som følge av noe veterinæren har gjort galt.

Eksempler på formuestap:

  • Bortfall av premiepenger pga. positiv dopingprøve.
  • Tap av slakteverdi/melkeverdi pga. feil angitt tilbakeholdelsestid, eller
  • En feildiagnose som fører til for eksempel tap av fremtidige valpekull.

Veterinærforeningen anbefaler Veterinærforsikring

Vi har mottatt mange henvendelser fra medlemmer som er blitt møtt med erstatningskrav fra kunder der medlemmet ikke har fått dekning fra forsikringsselskapet fordi forsikringen kun dekker person-/tingskade(dyr), og ikke rene formuestap. Vi anbefaler derfor at du tegner denne nye forsikringen i If.

Pris

Forsikringen er priset med utgangspunkt i virksomhetens omsetning og dekker alle ansatte til enhver tid. Dette gjør den særlig lett å administrere.

Prisen er f.eks. 6 000 NOK for en virksomhet som omsetter for 5 millioner NOK i året. Dette inkluderer de obligatoriske produktene i forsikringen (Bedriftsansvar, Produktansvar og Formueskade).

Hvis du velger totalpakken, hvor alle produktene er inkludert (Ansvar for skade på leid eiendom, Rettshjelp, Motpartens omkostninger, Datakrim og Styreansvar), så vil prisen totalt bli 19 000 NOK.

Du kan fylle ut skjemaet som lastes ned her og sende det til landbruk@if.no

If vil besvare ytterligere spørsmål om Veterinærforsikringen generelle vilkår og pris.
Send en e-post til: landbruk@if.no

Har du spørsmål om hvorfor du bør tegne denne nye forsikringen, ta kontakt med Mette Rød Fredriksen på telefon 911 93 050.