Den norske veterinærforening

Arbeide i studietiden

Veterinærstudenter kan i slutten av studiet etter søknad få anledning til å utføre assistenttjeneste hos veterinærer i ferier og lignende. I den forbindelse dukker det erfaringsmessig opp en del problemstillinger og spørsmål. .

 

 • +

  Arbeide i studietiden

  Her kan du lese mer om hva du må tenke på hvis du skal arbeide i studietiden

  Søknad om assistenttjeneste
  For å kunne arbeide som student i veterinær virksomhet kreves det lisens fra Mattilsynet. Søknad sendes til Mattilsynet, Regionkontoret for Rogaland og Agder, Felles postmottak, Postboks 383, 2381 Brummundal.

  Regelverk og veiledning finner du på Mattilsynets nettsider. Her finner du også regelverk for utenlandsstudenter.

  I og med at det dreier seg om assistenttjeneste og autorisert veterinær er ansvarlig overfor studentens arbeid, du som student være ansatt. Av dette følger at det er den ansvarlige veterinærs/virksomhets ansvarsforsikring som må dekke eventuelle feil begått av studenten.

  Forskrivning av medisiner
  Veterinærstudenter som har tillatelse til å utføre assistenttjeneste hos praktiserende veterinær, kan rekvirere legemidler i den utstrekning det er nødvendig for utøvelse av tjenesten. Studenters rett til å rekvirere omfatter ikke legemidler i reseptgruppe A. (J.fr. forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek )

  Registrering av arbeidstakere
  Veterinærer som er registrert som enkeltpersonforetak i Brønnøysundregistrene og som ikke har hatt ansatte før må sende inn forenklet registermelding for å informere om at man blir arbeidsgiver. Deretter må man sende melding til enhet for Arbeidsgiver- og Arbeidstakerregisteret. Opplysninger om dette finner du her.

  I tillegg må veterinæren kontakte sitt lokale kommunekassererkontor for å ordne med korrekt innbetaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Dette ordnes greiest på telefon.

  Forsikringsspørsmål
  Arbeidsgiver (veterinæren) er pliktig etter Lov om Yrkesskade å tegne Yrkesskade på ansatte (alle som mottar lønn). Dersom veterinæren er selvstendig næringsdrivende (ikke AS) kan veterinæren velge å tegne slik forsikring på seg selv, men som nevnt er veterinæren pålagt å tegne på alle øvrige ansatte.

  DNV har avtale med Storebrand om en egen studentforsikring. For mer informasjon om forsikringen se her

  Rekvisita
  DNV har en avtale med Kvikkprint, som kan levere nødvendig rekvisita i forbindelse med oppstart av praksis eller arbeid som student. Her kan man få bestilt nødvendig brevpapir, reseptblokker, diverse attestformularer og stempel.

  For ytterligere informasjon, kontakt fagsjef Ellef Blakstad i Den norske veterinærforening. Tlf. 22 99 46 16 eller e-post ellef.blakstad@vetnett.no

 • +

  Informasjon fra Mattilsynet

  Mattilsynet utsteder lisens for veterinærstudenter?

  Lisens - krav til søknad

  Slik søker du om lisens for veterinær assistenttjeneste

  Du må sende inn søknadsskjema, Erklæring fra ansvarlig veterinær ved lisens for veterinær assistenttjeneste, sammen med bekreftet rett kopi av ID (pass eller førerkort), når du søker om lisens for veterinær assistenttjeneste. Dette gjelder uansett om du studerer i Norge eller i utlandet. Dette er regulert i forskrift 1985-04-10 nr. 838.  Det blir normalt ikke gitt tillatelser med varighet utover 6 måneder.

  Studenter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

  Hvis du studerer ved NMBU Veterinærhøgskolen, må du ha bestått alle eksamener før du kan søke om lisens. Unntaket er de kliniske eksamene. Du må dokumentere at selve klinikken, internt og eksternt, er bestått.

  Det som kan gjenstå av studiet ved NMBU når du søker om lisens, er den valgfrie delen av studiet, 1-2 ukers kurs i ledelse, smittevern, oppgaveskriving og eksamen i offentlig veterinærmedisin.

  Mattilsynet ber alltid NMBU om bekreftelse på at du som søker er kommet langt nok i utdannelsen til at vi kan gi deg lisens. 

  Fra 1. juni 2019 er kurset «Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr» obligatorisk for alle som skal få innvilget søknad om midlertidig lisens. Du må ha fullført og bestått før du søker.

  Studenter som studerer i utlandet

  Du må dokumentere, med bestått eksamen, at du har tilstrekkelig faglig bredde og dybde i den teoretiske delen av følgende fag: Mattrygghet, husdyrvelferd, patologi, indremedisin, kirurgi, obstetrikk, reproduksjon og forebyggende helsearbeid. Dersom du skal jobbe med akvamedisin, må du ha bestått eksamen i dette faget også.

  Mattilsynet krever at du har en faglig bredde og dybde i aktiv klinikk, som tilsvarer de kravene som er beskrevet i studieplanen for NMBU. Det betyr at du må ha bestått all klinisk praksis, intern og ekstern, som er obligatorisk der du studerer veterinærmedisin.

  Med «aktiv klinikk» mener vi at du har hatt en «veterinær rolle» under veiledning av veterinær. Dette kravet gjelder for klinisk praksis på produksjonsdyr, hest og smådyr internt på veterinærstudiets klinikker, ambulent virksomhet under veiledning av skolens veterinærer og ekstern obligatorisk praksis på studiet. Du må ha gjennomført slik praksis på alle dyrearter for å ivareta komparativ læring. Praksisen må være mest mulig sammenhengende.

  Vi krever også at du har bestått kjøttkontroll for å kunne jobbe med produksjonsdyr og hestemedisin.

  Fra 1. juni 2019 er kurset «Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr» obligatorisk for alle som skal få innvilget søknad om midlertidig lisens. Du må ha fullført og bestått før du søker.

  I tillegg trenger vi følgende dokumentasjon fra ditt studiested:

  • Karakterutskrift som er sendt direkte fra studiestedet til Mattilsynet. Denne må dokumentere at emnet er bestått, dersom emnet skal inngå i vurderingsgrunnlaget.
  • Studieplan med emnebeskrivelse som er i overenstemmelse med karakterutskriften.
  • Bekreftelse som beskriver omfang og dybde i den aktive klinikken
  • Bekreftelse på hvilke obligatoriske emner og eksamener som gjenstår for deg før du får ditt vitnemål/diplom

  Se Mattilsynet og tekstfeltet under for ytterligere informasjon

  Fornying av midlertidig lisens:

  Når du har hatt lisens tidligere og søker på ny sender du inn:

  • Søknadsskjema
  • Erklæringsskjema fra ansvarlig veterinær(er)


   

   

 • Tips og triks før midlertidig lisens ”crash course”:

  Dette må gjøres for å få midlertidig lisens, altså innvilget søknad på veterinær assistenttjeneste:

  • Klarsignal fra universitet. NMBU overfører direkte til Mattilsynet, dette vil variere i utlandet.
  • Ansvarlig veterinær, eget skjema med stempel.
  • Eget personlig søknadsskjema fra Mattilsynets nettsider.
  • Gyldig kopi av pass. Studieavdelingen på NMBU gjør dette, andre bibliotek etc.

  Deretter postes dette til Mattilsynet:
  Mattilsynet
  Region Sør og Vest, avdeling nasjonale oppgaver
  Kyrkjevegen 332, 4325 Sandnes.

  Merk: Veterinærforeningens jurist har konkludert med at ansvarlig veterinær plikter å ansette deg, for å deretter lønne deg fra sitt foretak. Det vil si at man ikke kan opprette eget enkeltmannsforetak eller firma som student når du jobber på midlertidig lisens.

  Husk:
  Hvis d skal inseminere må du registrere deg hos GENO:

  • Med nummer på inseminasjonsdunk, den du låner av veterinæren.
  • Navn på veterinæren som har ansvar for området/dunken.
  • Tidsrom
  • Tidspunkt for når du tok inseminasjonskurs.
  • Som veteterinærstudent har du samme takster som veterinær på inseminasjon.
  • Få opplæring i hvordan føre ”Ekstra km”.
  • Last ned genoappen i til smartelefonen. Her registreres ku og oksenr.

  DNV-S anbefaler Dyrehelseportalen.no når legemiddelbruk hos matproduserende dyr skal rapporteres. Dette plikter veterinær/-student å gjøre.

  Avklare hvilket journalsystem veterinæren du jobber for bruker. Er det fellesfakturering eller fakturerer hver enkelt veterinær.

  Sett deg inn i takstene i området, evt. hvor mange % av inntekten som skal gå tilbake til vaktfelleskapet. Eks: 15 % av honoraret.

  Få opplæring i hvordan skrive kjørebok.

  Få opplæring i å søke om tilskudd til veterinærers reiser til syke- og inseminasjonsbesøk. Skjema lar seg lett google opp. Man sender inn i enden av hvert kvartal.

  Ansvars/ulykkesforsikring.
  Dette er arbeidsgivers plikt.

 • Spørsmålet om «arbeidsgiver» plikter å tegne yrkesskadeforsikring for studenter med praksisplass etter lov om yrkesskadeforsikring er tidligere blitt vurdert i lovavdelingen i Justisdepartementet på forespørsel fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

  Konklusjonen er i korte trekk at uavhengig av om man er ansatt og blir lønnet vil man kunne karakteriseres som ansatt med plikt for arbeidsgiver til å tegne yrkesskadeforsikring. Dette gjelder i de tilfellene hvor studenten deltar i «det daglige arbeidet på praksisplassen og utfører tilnærmet de samme arbeidsoppgavene som virksomhetens ansatte». I disse tilfellene mener Justisdepartementet at studenten «utvilsomt er arbeidstaker slik yrkesskadeforsikringsloven og skadeserstatningsloven bruker ordet». Henvisningen til skadeserstatningsloven innebærer at det alminnelige objektive arbeidsgiveransvaret (dvs uten at arbeidsgiver har utvist skyld), også gjelder i forhold til denne situasjonen.

  Dersom studenten deltar i det daglig arbeidet og utfører tilnærmet de samme oppgaver som de andre ansatte, plikter «arbeidsgiver» å tegne yrkesskadeforsikring for studenten etter loven. Dersom studenten ikke jobber tilsvarende de andre ansatte blir studenten henvist til selv eventuelt å tegne en ulykkesforsikring.

   

   

 • +

  Midlertidig lisens i Sverige

  Mattilsynet gir kun tillatelser i Norge

  Du hittar information om förutsättningarna för att få särskilt tillstånd att utöva veterinäryrket (tf) i Sverige på Jordbruksverkets hjemmeside

  Under rubriken ”Så här ansöker du om särskilt tillstånd” står det bland annat att:

  ”Om du studerar utomlands inom EU/EES ska du skicka med ett intyg från skolan där det framgår att du:

  1. går en veterinärutbildning som uppfyller kraven i EU-direktiv 2005/36/EG, och

  2. genomfört och fått godkänt i samtliga kurser och moment på hela utbildningen. Det enda undantaget från punkt två är att du får ha kvar ett skriftligt examensarbete som motsvarar maximalt en termins studier.”

  Det spelar ingen roll om man inte har ett examensarbete på utbildningen eller om man inte har examensarbetet sist. Det är ändå endast examensarbetet som man kan få undantag ifrån.

  Man kan inte jobba i Sverige med en norsk tf-legitimation.

  För att få arbeta i Sverige kan norska veterinärer med autorisasjon från Mattilsynet antingen ansöka om svensk legitimation eller meddela Jordbruksverket att de planerar att tillfälligt tillhandahålla tjänster på sin norska autorisasjon. Information om vilka handlingar som ska skickas in för legitimation respektive inför att man tillfälligt vill tillhandahålla tjänst finns här