Den norske veterinærforening

Arbeidsgiverrollen

DNV er i utgangspunktet en arbeidstakerorganisasjon. Samtidig er vi en næringspolitisk organisasjon som jobber for best mulig vilkår for norske veterinærer gjennom blant annet vaktforhandlingene, høringsuttalelser og lobbyvirksomhet overfor lokale og sentrale politikere

 

Sjekkliste ansettelser

Kort sjekkliste for virksomheter i forbindelse med ansettelser:

Arbeidsgiver- og arbeidstakerregistret

Alle arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregistret (Aa-registret)Se mer informasjon her.
Elektronisk registrering kan foretas via Altinn.
Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (RF-1037) kan også foretas via Altinn.

Ansettelsesprosess og arbeidsavtale

På våre nettsider finner du informasjon om ansettelsesprosessen og en link til en standard ansettelsesavtale. Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Dette gjelder uavhengig av om stillingen er fast eller midlertidig og uavhengig av hvor lang tid arbeidsforholdet skal vare. Veterinærstudenter kan ikke jobbe som selvstendig næringsdrivende, det må derfor alltid inngås arbeidsavtale i disse tilfellene.
Se våre nettsider for informasjon.

Dersom viderekommende studenter skal jobbe i klinisk praksis må de søke Mattilsynet om midlertidig lisens og ansvarlig veterinær (arbeidsgiver) må, ved å fylle ut eget skjema, påta seg faglig ansvar for studenten. Du finner informasjon og skjema her.

Ferie og feriepenger

Alle arbeidstakere har krav på ferie og feriepenger etter ferieloven. Etter ferieloven har arbeidstaker minimum krav på 4 uker og en dags ferie (25 virkedager), og feriepenger med 10, 2 % av utbetalt lønn i året før ferien tas. Mange virksomheter har avtale om 5 ukers ferie (30 virkedager) med og feriepenger beregnet med 12 % av lønn utbetalt i det forutgående året. Se våre nettsider for mer informasjon.

Obligatorisk tjenestepensjon

Arbeidstakere i de fleste virksomheter har krav på tjenestepensjon med minimum 2% av inntekt mellom 1G og 12G. For mer informasjon les her.
Se her for utfyllende informasjon om arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven.

Ansvar overfor tredjemann (kunder mm) og plikt til å tegne forsikring

Veterinærer som driver privat virksomhet må tegne forsikring for det ansvar de kan pådra seg i sin virksomhet (ansvarsforsikring). Forsikringen må også omfatte skade voldt av arbeidstakere, jf dyrehelsepersonelloven § 25. DNV har gjennom Akademikerne inngått avtale med avtale med Storebrand og Den danske bank som gir gode betingelser på forsikringer og finansielle tjenester  for våre medlemmer. Gå inn på våre medlemssider i Storebrand og ta kontakt for å få mer informasjon om forsikringstilbud.

Yrkesskadeforsikring

Arbeidsgiver må tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Se informasjon på Altinn.
Gunstig forsikring kan tegnes hos Storebrand.