Den norske veterinærforening

Beredskapsvakt og arbeidstid

Arbeidsmiljøloven (aml) har bestemmelser om arbeidstid. Bestemmelsene skal sikre at arbeidstaker har en arbeidstid som ikke påfører dem og deres nærmeste familie unødige helsemessige og sosiale belastninger.

Arbeidsmiljøloven, inkludert arbeidstidsbestemmelsene, gjelder i arbeidsforhold og regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Loven gjelder ikke i forhold til selvstendig næringsdrivende eller forholdet mellom selvstendige næringsdrivende som samarbeider. Eksempler på sistnevnte er selvstendig næringsdrivende som samarbeider med andre næringsdrivende i kontorfellesskap eller næringsdrivende som leier lokaler, utstyr m.m. i en klinikk.

Med beredskapsvakt (også kalt hjemmevakt) sikter man til vakttjeneste hvor arbeidstaker oppholder seg hjemme eller andre steder enn på arbeidsstedet og er bundet til å utføre arbeid når det oppstår behov for det. Dette vil gjelde for vakttjeneste i regi av klinikken, eller i samarbeid med andre klinikker og i den kommunale Veterinærvakten.

Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av syv dager. Som hovedregel skal minst 1/5 av beredskapsvakten regnes med i den alminnelige arbeidstiden. Dersom en arbeidstaker for eksempel er på vakt i ti timer skal to av disse timene regnes som arbeidstid. Vanlig aktiv arbeidstid og 1/5 av beredskapsvakten skal legges sammen, og må ikke overstige lovens grenser for alminnelig arbeidstid.

Virksomhet som er bundet av tariffavtale kan inngå skriftlig avtale om en annen omregningsfaktor enn 1/5. I klinikker som har gjort tariffavtalen mellom DNV og NHO Mat og Landbruk gjeldende, kan arbeidsgiver / klinikken og de tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om at en større eller mindre del av vakten regnes som arbeidstid. Det kan også avtales at ingen del av beredskapsvakten skal regnes som arbeidstid. Aktivt arbeid som utføres under vakten vil imidlertid måtte inngå i den alminnelige arbeidstiden. Dersom virksomheten ikke er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver eller de tillitsvalgte be Arbeidstilsynet om å fastsette en annen omregningsfaktor enn 1/5.

Mange klinikker som ønsker å være tilgjengelig for sine kunder utenom vanlig åpningstid (dvs som har beredskaps/hjemmevakt) bør dessuten vurdere å samarbeide med andre klinikker om å ha vakt, for å unngå bemanningsproblemer på dagtid.

Har du spørsmål, ta kontakt med Mette Rød Fredriksen på telefon  22 99 46 00 / 911 93 050 eller e-post; mrf@vetnett.no