Styret består av 3-5 medlemmer. Leder for styret velges av årsmøtet. Årsmøtet velger en styrerepresentant for DNV-N og DNV-A, med personlige vararepresentanter. Representantene velges av og blant disse utvalgenes respektive medlemmer. Representantene for forhandlingsutvalgene kan fylle andre funksjoner i styret om årsmøtet ønsker det. Om mulig bør ansatte i både privat og offentlig sektor være representert i styret. Styret er beslutningsdyktig når tre av medlemmene er til stede. Lederen skal normalt representere lokalforeningen på DNVs representantskap

Styret plikter:

 1. Utarbeide regnskap og årsberetning. Dette skal sendes DNV snarest etter regnskapsårets slutt. Holde DNV oppdatert på opplysninger om tillitsvalgte.
 2. Utarbeide årlig virksomhetsplan og budsjett.
 3. Påse at arbeidet i lokalforeningen er i tråd med DNVs lover , vedtekter og avtaler. 
 4. Representere DNV på lokalplanet.
 5. I samarbeid med DNVs sekretariat holde medlemskartotek oppdatert. Bidra til gjensidig varsling ved dødsfall.
 6. Holde minst to styremøter i året og ellers innkalle til medlemsmøter når forholdene tilsier det. Innkalling sendes DNV for videre distribusjon. Møtereferat sendes DNV for nettdistribusjon.
 7. Megle i tilfelle kollegiale tvister.
 8. Å arbeide for tiltak som vil gi lokale tillitsvalgte i forhandlingsutvalgene økt kompetanse
 9. Å støtte medlemmer i forhandlinger og konflikter
 10. Stimulere til at alle veterinærer som er bosatt innen foreningsområdet skal bli medlemmer av foreningen
 11. Forvalte foreningens midler og for øvrig ivareta foreningens interesser. Lokalforeninger som ikke selv kan dekke uforutsette kostnader i forbindelse med sine oppgaver kan søke DNV om midler