A. Årsmøte
Årsmøte skal avholdes årlig og varsles medlemmene minst 2 måneder i forkant. Innkalling med saksliste skal være medlemmene i hende minst 1 uke før møtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal sendes lederen minst 1 måned før møtet.

Årsmøtet skal behandle:

  1. Årsberetning og revidert regnskap
  2. Valg (se §7)
  3. Fastsettelse av størrelse på eventuelle styrehonorarer
  4. Andre saker etter behov


Årsmøtet er beslutningsdyktig når medlemmene er lovlig varslet. Ordinære medlemmer har stemmerett. Alle saker avgjøres med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

B. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret eller minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Medlemmene innkalles med minst 14 dagers varsel. Regler for vedtak er ellers de samme som for årsmøtet.