Den norske veterinærforening

Et statsbudsjett til glede og besvær

08.10.2019
- Veterinærforeningen er svært fornøyd med at øremerking av veterinærvaktmidler blir videreført, og ikke lenger skal innlemmes i kommunenes rammetilskudd slik som tidligere varslet, sier president Torill Moseng

Vi er likevel overrasket over at stimuleringstilskudd til veterinærvakt i næringsfattige og næringssvake områder, vil bli redusert med nærmere 15 millioner kroner i 2020. Veterinærforeningen mener at det må være forutsigbarhet rundt disse midlene for å sikre en stabil tilgang på veterinærdekning over hele landet. Tilstrekkelig veterinær beredskap er avgjørende for god dyrevelferd, dyrehelse, trygg mat og folkehelse. Vi mener derfor fortsatt at det er nødvendig å øke dagens stimuleringstilskudd til totalt 60 millioner.

Veterinærforeningen konstaterer også at det ikke er bevilget midler til finansiering av 20 ekstra studieplassene som ble vedtatt i 2008 da Stortinget vedtok å flytte veterinærutdanningen til Ås. Det er svært uheldig at ikke kapasiteten i de nye bygningene på Ås blir utnyttet fullt ut, da det er et stadig økende behov for veterinærkompetanse for å sikre god dyrehelse, dyrevelferd, mattrygghet og folkehelse. Vi må utdanne flere veterinærer for å være godt rustet for fremtiden.

Det er gledelig at Veterinærinstituttet får bevilget ekstra midler i forbindelse med flytting til Ås slik at de ikke må ta av driftsmidlene sine.

I tillegg viser de siste ukers sykdomsutbrudd hos hund at det må gis økte midler til både Veterinærinstituttet og Mattilsynet for å kunne håndtere slike uforutsette hendelser uten at de må basere seg på dugnadsarbeid. Oppklaring og videre utredning av sykdomsutbruddet demonstrerer også tydelig at det er et udekket behov for forskningsmidler til forskning på sykdommer hos kjæledyr.

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.