Den norske veterinærforening

Fagansvarlig fiskehelse

Oslo

Tittel: Fagansvarlig fiskehelse

Stillingstype: Fast stilling

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer. Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte på seks steder i landet. Hele instituttet er nå i en endringsfase der konseptet én helse gjennomsyrer arbeidet for å styrke beredskap og kunnskapsutvikling. I 2020 flytter hovedkontoret i Oslo til nye, moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter på Ås. Se www.vetinst.no

Ved Veterinærinstituttet, Seksjon for sjukdomsforebygging og dyrevelferd, er det ledig fast stilling som

 

FAGANSVARLIG FISKEHELSE

 Seksjon for fiskehelse og biosikkerhet hører til Avdeling for fiskehelse, og har ansvar for sjukdomsdiagnostikk, sjukdomsoppklaring, beredskap og biosikkerhet hos oppdrettsfisk, villfisk og krepsdyr, samt for forskning og oppdragsvirksomhet innen disse fagområdene. Seksjonen har nasjonale og interne referansefunksjoner innen sjukdomsdiagnostikk, og har ansvaret for koordinering av overvåkingsprogrammene innen fiskehelse. Kunnskapsstøtte til myndigheter og oppdrettsnæring om fiskehelse og sjukdomskontroll er sentrale oppgaver, med formål å bidra til en bærekraftig bioproduksjon i oppdrettsnæringen. Seksjonen har for tiden 13 ansatte.

Stillingen er i utgangspunktet lagt til Oslo, men andre steder hvor Veterinærinstituttet har laboratorier, kan vurderes i spesielle situasjoner.

 

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil inngå i en nasjonal sammensatt gruppe av fagansvarlige med oppgave å ha  utadrettet og utstrakt kontakt med næringsaktører og forvaltning. Den ansatte vil være sentral i koordinering og utarbeidelse av Veterinærinstituttets råd og forvaltningsstøtte overfor Mattilsynet innen fiskehelse, og bidra aktivt i Instituttets beredskapsarbeid. Gjennom sin nære kontakt med næringen, vil fagansvarlig få en sentral rolle for å samordne faglige aktiviteter internt på Instituttet og gi strategiske innspill til ledelsen. Andre oppgaver vil være knyttet til pågående og framtidige overvåkingsprogram, organisere og publisere faglig informasjon om fiskesjukdommer, samt delta med faglig innspill og opplysningsarbeid i ulike foraer.

Det forventes at den som tilsettes tar initiativ til og deltar i forsknings – og oppdragsvirksomhet på instituttet.  

 

Kvalifikasjoner

Til stillingen som fagansvarlig fiskehelse søkes det etter veterinær eller fiskehelsebiolog, eller person med annen relevant biologisk utdanning. Det er krav om god kjennskap til fiskeoppdrettsnæringen i Norge og arbeid med fiskehelse. Kjennskap til offentlig forvaltning innen fiskehelseområdet og prosjektadministrasjon er ønskelig, og det vil være en fordel med erfaring fra forskning og søknadsskriving.

Vi ønsker en engasjert medarbeider med gode samarbeidsevner, som er fleksibel og positiv, initiativrik og selvstendig. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på skandinavisk språk og engelsk er et krav for stillingen.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ i forskerkode 1108 kr. 488 500 – 586 500 (ltr. 56 – 66),  forskerkode 1109, kr 544 400 – 658 300 (ltr. 62 – 72), forskerkode 1110, kr 607 700 – 695 500 (ltr. 68 – 75) eller forskerkode 1183, kr. 658 300 - 802 600 (ltr. 72 – 80) avhengig av ansiennitet og/eller kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.

Veterinærinstituttet kan tilby medlemskap i Statens pensjonskasse med forsikringsordninger og lånetilbud, fleksibel arbeidstid/sommertid, et godt arbeidsmiljø, mulighet for barnehageplass og mulighet for leie av bedriftshytte. Veterinærinstituttet har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-bedrift).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til seksjonsleder Atle Lillehaug, tlf. 918 71 672, eller fagansvarlig fiskehelse Brit Tørud, tlf. 909 16 148.

Søknad med CV sammen med kopier av vitnemål og attester sendes via denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknad merkes:  32/18

Søknadsfrist:  15. august 2018