Den norske veterinærforening

Fiskevelferden må ivaretas ved fjerning av lakselus

16.04.2018
Bedre dokumentasjon av avlusing med varmtvann, såkalt termisk avlusing, er nødvendig for å kartlegge antall fisk som får skader eller dør. Slik kan tapene reduseres i neste omgang. Dette er hovedkonklusjonen i en fagartikkel i Norsk veterinærtidsskrift nr. 3/2018.


Bruk av varmtvann for å fjerne lus på laksen har økt kraftig på kort tid. Lus tåler varmt vann mye dårligere enn laksen. På grunn av lusas ubetydelige størrelse sammenlignet med laksen vil den varmes mye raskere opp til skadelig temperatur, og slippe taket eller løsne fra laksen.

Tall viser at termisk avlusing var mye brukt i 2017. Mens antallet termiske behandlinger av laks var tre i 2014, økte antallet til 1308 i 2017. 

 – Økt dødelighet forekommer etter slik behandling, sier Trygve T. Poppe, en av artikkelforfatterne. Poppe er professor emeritus i veterinærmedisin og er ansatt i Pharmaq Analytiq.

Termisk behandling, der laksen holdes i vann på 28-34 °C i 30 sekunder, er i dag den vanligste formen for ikke-medikamentell behandling av laks og regnbueørret mot lakselus. Artikkelen Termisk behandling av laks 
dokumenterer at det forekommer alvorlige skader på fisk i etterkant av termiske avlusinger. I tillegg er det påvist skader på organer som tidligere ikke har vært undersøkt i forbindelse med avlusingsmetodene. Det gjelder organer som nese, tymus (kjertel) og hjerne.  Sannsynligheten er høy for at termisk avlusing er smertefullt for fisken ifølge studier referert i artikkelen.

Materialet som er undersøkt er hovedsakelig fra syk fisk og gjenspeiler derfor ikke nødvendigvis den gjennomsnittlige forekomsten av skader. Detaljer om utførelsen av den enkelte behandling, samt tiden mellom termisk behandling og uttak av prøver kan ofte være ukjent. Det samme gjelder antallet termiske behandlinger fisken har gjennomgått. Dette gjør antagelser om årsakssammenhenger usikre.

 – Derfor mener vi at en ikke kan bruke den opprinnelige metodedokumentasjonen for termisk avlusing av laks til å si at fiskevelferden er ivaretatt, avslutter Trygve T. Poppe. 

Kontaktpersoner:

Trygve T. Poppe, trygve.poppe@zoetis.com, mobil 918 76 504.
Professor Trygve T. Poppe er ansvarlig for fagstoff om fisk i Norsk veterinærtidsskrift. Han er ansatt ved Pharmaq Analytiq i Oslo og arbeider med sykdomsoppklaring hos fisk.

Steinar Tessem, redaktør, Norsk veterinærtidsskrift, steinar.tessem@vetnett.no, mobil 400 42 614

 

Billedtekster:

 Figur 1:

Funn i hoderegionen hos atlantisk laks som nylig har gjennomgått termisk avlusing. (A) Normal.
 (B) Omfattende blødninger.
 

Tabell 1:

Tabellen viser fordelingen av de ulike formene for ikke-medikamentell lusebehandling.

 

 

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.