Den norske veterinærforening

Fokus på kvantitet går på bekostning av kvalitet

11.12.2019
KPMGs granskningsrapport av Mattilsynet, som ble lagt frem tirsdag 10. desember, viser at Mattilsynet over tid har måttet prioritere et høyt antall tilsyn, noe som har gått på bekostning av kvalitet, videreutvikling, systemforbedring og opplæring.

I rapporten er det dokumentert at over 90 % av de ansatte opplever at hovedkontoret ikke har god nok kapasitet til å oppdatere og utvikle retningslinjer og andre styringsdokumenter.

Når departementene gjentatte ganger ber Mattilsynet om å øke antall tilsyn går dette utover kvalitet, veiledning og kommunikasjon med tilsynsobjektene. Veterinærforeningen stiller spørsmål ved om eierdepartementenes krav til hva Mattilsynet skal utføre, er i overenstemmelse med det som er mulig innenfor de tildelte rammer. Den framlagte rapporten underbygger at antall tilsyn ikke er egnet som eneste resultatindikator for Mattilsynets aktivitet og derfor ikke kan legges til grunn for ressurstildelinger.

Uavhengig klageorgan bør utredes
Av de konkrete foreslåtte tiltakene mener Veterinærforeningen særlig anbefalingen om et uavhengig klageorgan bør ses nærmere på. Vi mener dette vil kunne bidra til økt rettssikkerhet og bedret tillit til saksbehandlingen.

Bedre strukturert ledelse og kompetanseheving
I rapporten avdekkes det mangel på strukturert ledelse gjennom hele organisasjonen fra hovedkontor til den enkelte inspektør og mangel på systemer for faglig kompetanseheving.  Tilstrekkelig fagkompetanse og ressurser til etterutdanning er en nødvendig forutsetning for å utøve enhetlig tilsyn.

Langsiktige tiltak må prioriteres
Veterinærforeningen mener Mattilsynet nå må nedskalere sin tilsynsvirksomhet for å kunne forbedre kvaliteten, få på plass bedre systemer og planlegge risikobasert tilsyn. Alle de åtte anbefalingene i rapporten, krever økte ressurser til Mattilsynet for å kunne gjennomføres. Dette må på plass i fremtidige budsjetter og Veterinærforeningen mener det må starte med økte bevilgninger i revidert statsbudsjett 2020.

 

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.