Generalforsamlingen arrangeres i tilknytning til høstkurs for tillitsvalgte.

Generalforsamlingen skal:

  • Godkjenne innkalling og sakliste.
  • Velge møteleder. Møteleder kan ikke være medlem av styret.
  • Behandle styrets årsmeldinger vedrørende økonomi og aktiviteter fra de 2 foregående årene.
  • Fastsette aktivitetsplan for de to neste årene.
  • Behandle innkomne saker og saker som styret legger fram.
  • Velge styre, styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer.
  • Velge valgkomité

 

Saker som medlemmer vil legge fram og forslag til kandidater til styret og valg- komiteen skal være kommet inn til styret senest en måned før møtet.

Saker kan sendes til ct@vetnett.no

Saksdokumenter vil følge i senere innkalling.