Generalsekretæren skal lede sekretariatet etter mest mulig rasjonelle metoder slik at foreningens administrative apparat fungerer effektivt.