Kontrollutvalget består av to medlemmer og to varamedlemmer som velges av representantskapet. Medlemmene velges for 4 år av gangen dog slik at ved første gangs valg velges den ene for 2 år. Varamedlemmene velges for 2 år. Medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. Medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget kan ikke samtidig ha sentrale tillitsverv i DNV.