Kontrollutvalget skal foreta en helhetsvurdering av sentralstyrets disposisjoner i forhold til lover, vedtak fattet i representantskapet, handlingsplan og budsjett.