Revisor skal utføre sitt arbeid i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser om revisjon og revisorer, og i samsvar med god revisjonsskikk.