Revisor skal avgi revisjonsberetning til representantskapet.