Kontakt juridisk rådgiver Mette Fredriksen eller forhandlingssjef Christian Tengs. Hos Mette får du vite om det er juridiske betenkeligheter ved avtaleforslaget, og Christian kan fortelle deg om lønnstilbudet står i et rimelig forhold til din kompetanse og erfaring. For medlemmer er en slik forespørsel gratis, og den kan være lønnsom.

Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av hvor lang tid arbeidsforholdet skal vare. Avtalen beskriver arbeidsgiver og arbeidstaker sine rettigheter og plikter.

Mattilsynet og andre statlige virksomheter pleier å utforme sitt tilbud som et forslag til arbeidsavtale der begynnerlønn står i arbeidsavtalen. Skriver du under den har du også fraskrevet deg retten til å diskutere begynnerlønn.

 Arbeidstilsynet har utarbeidet en standard arbeidsavtale som dekker kravene. 

Laste ned avtalen her

Se Arbeidsmiljøloven § 14-6

Minimumskrav til innholdet i den skriftlige avtalen

 1. Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet, herunder:

  a)  partenes identitet, 
  b)  arbeidsplassen. Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver, 
  c) en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori, 
  d) tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse, 
  e) forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig, 
  f) eventuelle prøvetidsbestemmelser, jf. § 15-3 sjuende ledd og § 15-6, 
  g) arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet, 
  h) arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister, 
  i) den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling, 
  j) lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid, 
  k) lengde av pauser, 
  l) avtale om særlig arbeidstidsordning, jf. § 10-2 andre, tredje og fjerde ledd, 
  m) opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er. 
   
 2. Informasjon nevnt under (1) g til k kan gis ved å henvise til lover, forskrifter eller tariffavtaler som regulerer disse forholdene.

Endringer i arbeidsforholdet som skyldes andre ting enn lover, forskrifter og tariffavtaler skal innarbeides i avtalen snarest mulig og senest etter en måned.