Den norske veterinærforening

Kjøp av veterinærtjenester

Kjøp av veterinærtjenester er kjøp av private tjenester på linje med kjøp av tjenester fra andre profesjonelle tilbydere.

Veterinærer driver privat tjensteyting overfor dyreeiere. Veterinæryrket er et liberalt yrke og det er fri prisfastsettelse blant veterinærene. Veterinærene er pliktige til gjennom lett synlig oppslag eller på annen måte oppgi sine priser til publikum. Ved kompliserte forhold som ikke finnes i prislisten, er det god skikk, så langt det går, å avtale pris på forhånd.

I forskriftene om prisopplysning om varer og tjenester er det gitt bestemmelser om at det skal opplyses om priser og på hvilken måte dette skal gjøres:

Forskrift om prisopplysning for tjenester 

Forskrift om prisopplysning for varer