Den norske veterinærforening

Hvis du vil klage på en veterinær

Det kan være ulike situasjoner hvor det er aktuelt å klage på en veterinærs tjenester.

 

Rutine ved mottak av klager på veterinær:

 Informasjon om saksgang i klagesaker.pdf

Her kan du lese mer om hvordan du går frem dersom du ønsker å klage:

 

 • +

  Klage på pris

  Det er fri prisfastsettelse på veterinære tjenester og varer som blir solgt på klinikkene. På legemidler som brukes i forbindelse med behandlingen er det ikke tillatt å beregne seg noen fortjeneste.

  Forbrukerombudet kan kontaktes dersom veterinæren ikke har gitt den informasjon han plikter etter forskrift om prisopplysning om tjenester eller forskrift om prisopplysning for varer. Også spørsmål om andre forbrukerrettigheter ivaretas av Forbrukerombudet. Forbrukerrådet kan også kontaktes.

  Dyreeier/forbruker kan kontakte Konkurransetilsynet dersom de mener at veterinæren tar urimelig pris.

 • +

  Klage på faglig utøvelse av veterinærtjenesten

  Veterinærens plikter er regulert i dyrehelsepersonelloven. Dersom du mener at veterinæren ikke har opptrådt faglig forsvarlig kan dette tas opp med Mattilsynet som fører tilsyn med loven og med at dyrehelsepersonell utfører sine tjenester i henhold til pliktene i loven.

  Mer om dette på Mattilsynets hjemmesider.

 • +

  Klage på oppdrag utført av den kommunale veterinærvakten

  Kommunene har ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid, jf dyrehelsepersonelloven § 3 a. Dersom du vil klage på vaktordningen, kan dette tas opp med din kommune.

 • +

  Klage på veterinærens yrkesetikk

  Medlemmer av Den norske veterinærforenings må følge foreningens profesjonsetiske retningslinjer.

  Dersom du vil klage på at en veterinær ikke har fulgt disse retningslinjene kan du sende en skriftlig begrunnet klage til foreningens yrkesetiske råd som vil behandle klagen. Rådet er ikke et disiplinærutvalg, det tar opp saken med veterinæren, vurderer klagen i forhold til retningslinjene og gir sin uttalelse med hensyn til om disse er brutt. Klagen sendes til foreningens sekretariat ved juridisk rådgiver Mette Fredriksen.

  Du finner foreningens profesjonsetiske retningslinjer her.