Den norske veterinærforening

Kurs i småfemedisin og flokkhelse

23. september 2015 - 1. september 2017
NMBU Seksjon for småfeforskning og husdyrhelse på Høyland, Sandnes.
Svært mange praktiserende veterinærer har småfe som en større eller mindre del av praksisen. Småfeet er viktig for Norge, og god småfehelse er avgjørende for dyrevelferd og økonomi i saueholdet. Nye sykdommer, nye diagnostiske og terapeutiske muligheter m.m. nødvendiggjør en faglig oppdatering.
Dette modulkurset holdes over to dager i september hver høst i tre år (2015-2017). 
 
Samlingene vil foregå over to lange dager med korte gjennomganger og relativt mye praktisk arbeid, og med mulighet for overnatting på NMBU Høyland. Deltagere som forplikter seg til å delta på alle tre samlingene, og betaler samlet registreringsavgift ved påmelding (kr. 12 500,-), har mulighet til å ta eksamen etter siste kurs, og få 10 studiepoeng. Det vil være obligatoriske hjemmeoppgaver etter hver modul som må bestås for å kunne avlegge endelig eksamen.  Alle deltagerne får imidlertid et kursbevis («Certificate of attendance») ved slutten av hver samling. Undervisere er ansatte ved NMBU Campus Høyland, med involvering av enkelte eksterne fagpersoner for de siste modulene. 

Målgruppe

Veterinærer som har småfe i sin praksis eller i sitt arbeidsområde.

Læringsmål

Kunnskap og forståelse

  • Kunnskap i praktisk diagnostikk og patologi og forståelse av betydningen av adekvat prøvetaking. Vurdering av prøveresultater. Videre god kunnskapom sjukdommer forårsaket av endoparasitter og oppdatert forståelse for resistens, forebygging og behandling i flokken. Oppdatert kunnskap om ernæring og opptreden av ernæringssjukdommer, moderne behandling og forebygging i flokken.

Ferdigheter

  • Utføre gode feltobduksjoner og adekvate prøveuttak, foreta resultatbedømmelser, kunne behandle og forebygge de relevante sjukdommene med oppdatert kunnskap og moderne «verktøy».

Holdninger og etikk

  • God dyrevelferd er viktig i småfeholdet, og holdninger som fremmer dette vil være grunnleggende for kurset.

 

Modul 1

Småfediagnostikk:
Feltobduksjon og patologi for praktiserende veterinærer


Foto: Clare Phytian

 
Tid: Onsdag 23. og torsdag 24. september 2015
Kursleder: Førsteamanuensis Cecilie Ersdal 
 
Program: Korte innledninger og forelesninger om aktuelle undertema med etterfølgende praktisk arbeid og demonstrasjoner på obduksjonssalen og i laboratoriet.
 
Tema vil være obduksjoner og prøveuttak, dvs. demonstrasjon og arbeid med egne kasus, klinisk patologi og diagnostikk i praksis. Hovedfokus vil være diagnostikk av vanlig forekommende sykdommer i de forskjellige organsystemene og diagnostikk av kasteårsaker. Det praktiske arbeidet vil tilrettelegges etter hvilke kasus som kommer inn til obduksjon i den aktuelle perioden.
 
Det vil også være demonstrasjoner og øvelser på arkivmateriale. Det vil bli gitt korte oversikter over smittsomme og meldepliktige sykdommer (eksempelvis scrapie, mædi, ondartet fotråte, munn og klauvsjuke) og diagnostikk av fremmede og nye sjukdommer som veterinærene må være på vakt overfor (blåtunge, enzootisk abort, Psoroptes skabb, Schmallenbergvirus, andre). Diagnostiske metoder vil bli gjennomgått, sammen med krav til materiale for forskjellige tester og undersøkelser, og vurdering av resultater.
 
 
Maks. antall deltagere: 20
 
 

Modul 2

Endoparasitter hos småfe
Tid: Onsdag 28. og torsdag 29. september 2016
Kursleder: Professor Snorre Stuen
 
Program: Korte innledninger og forelesninger om aktuelle undertema med øvelser og praktisk arbeid i sauehuset på Høyland, på laboratoriet, i obduksjonsrommet og i saueflokker i nabolaget.
 
Tema vil være prøveuttak og eggtellinger av magetarm parasitter, diagnostikk av parasitter i lunge og andre organer, resistensundersøkelse, blodparasitter mm. Nyere metodikk og forskningsresultater, krav til materiale, vurdering av resultater mm vil bli gjennomgått. Behandling og forebygging av parasittsjukdommer og resistensutvikling i flokksammenheng vil bli belyst.
 
Detaljert program vil bli publisert i mars 2016.  
 
Maks. antall deltagere: 30 
 

Modul 3

Ernærings- og sporstoffstatus hos småfe – gode råd for sauepraktikeren
Tid: September 2017
Kursleder: Førsteamanuensis Clare Phythian
 
Program: Forelesninger og oversikter over aktuelle problemstillinger med praktisk arbeid i flokken, og noe arbeid på laboratoriet og i obduksjonssalen. 
 
Tema er vurdering av fôring, ernæring og sporstoffstatus i flokken. Mål for kurset vil være å få kunnskap om viktige komponenter i ernæringen til småfe, kjenne til vanlige fôrstoff og god fôringspraksis, kunne vurdere og bruke informasjon gitt i fôringsresepter, og vurdere fôranalyser. Videre bruk av forskjellige produksjonsmål, som holdvurdering og diagnostiske tester, i flokkundersøkelser.
 
Kunnskap om ernæringens betydning for produksjonen generelt, og for småfehelsa, sammen med spesifikke sykdommer assosiert med ernæringen, vil formidles. Vurdering av fôringen er en viktig del av produksjonsrådgivningen, flokkhelsearbeidet, risikovurderinger og sykdomsforebygging.
 
Mineraler og sporstoff som er viktige i saueproduksjonen, slik som kobber, kobolt og selen, vil bli omhandlet, og resultater fra oppdatert forskning formidlet. Deltagerne skal kunne oppdage og gjenkjenne produksjonstegn og vanlige kliniske tegn på sporstoffmangel, vurdere sporstoffstatus i flokken på forskjellige stadier i produksjonen ved hjelp av diagnostiske tester og kasusundersøkelser, og diskutere relevante sporstofftilskudd i flokkene. Fokus vil være på diagnostikk, resultatbasert tilnærming, og forebygging i flokken.
 
Både interne og eksterne forelesere vil bli involvert I kurset (f.eks. spesialist i beitegras, drøvtyggerernæring). Dette er et praktisk kurs som kombinerer flokkbesøk og klasseromsbaserte diskusjoner og kasusframstillinger, der kursdeltagerne forventes både å undersøke kasus, vurdere diagnostiske resultater, obduksjonsfunn, fôr og fôring mm.
 
Detaljert program vil foreligge i mars 2017.
 
Maks antall deltagere 30

Undervisning

Det er obligatorisk deltakelse i all undervisning og praktisk arbeid for å få bevitnelse med studiepoeng (10 poeng). Etter hver samling får deltakerne en hjemmeoppgave som det er obligatorisk å gjennomføre. Frist for innlevering av første hjemmeoppgave er 1. februar 2016. Denne oppgaven er ikke en del av eksamen, men den må være godkjent av faglærer for å kunne levere endelig eksamensoppgave (2017).

Eksamen

Eksamen er frivillig og avholdes i henhold til NMBU sine regler. Det er en innleveringsoppgave, som evalueres med bokstavkarakter. De som ikke avlegger eksamen, men deltar på enkeltsamlingene, vil få utstedt kursbevis.

Faglig ansvar

Institutt for Produksjonsdyrmedisin, Seksjon for småfeforskning og husdyrhelse, Høyland, Sandnes, ved professor Snorre Stuen, er faglig ansvarlig for kurset.

Overnatting

Losji i studentrom på Høyland tilbys alle deltagerne til rimelig pris. Til dette kurset praktiserer vi «førstemann til mølla – prinsippet» ved tildeling av plasser etter påmelding til kurset.

  • Overnatting på studentrom på Høyland på flersengsrom, kr 300 per natt per person
  • Overnatting på studentrom på Høyland på enerom, kr 500 per natt per person

Vi tar forbehold om prisendring for modul 2 og modul 3.

Påmeldingsfrist