Den norske veterinærforening

Lønnsoppgjøret 2015-2016

Lønnsoppgjøret 2015 var et mellomoppgjør, og det ble dermed i hovedsak kun forhandlet på den økonomiske rammen.

Årslønnsvekst på 2,7 prosent

På bakgrunn av vurderinger gjort av NHO, i forståelse med LO, anslås årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området til 2,7 prosent i 2015.

Det er ikke gjort sentrale endringer i tariffavtalen, og all lønnsvekst i klinikkene må skje lokalt, gjennom lokale forhandlinger/drøftinger.

Prisveksten i januar 2014-januar 2015 var på 2,0 prosent.

 

Lønnsoppgjøret i stat 2015

Akademikerne har kommet til enighet med staten om et lønnsoppgjør på ca. 2,7 prosent i år. Det er imidlertid tilført lite «friske penger» i oppgjøret grunnet et høyt overheng fra i fjor.

Akademikerne har akseptert oppgjøret i statenAnders Kvam, leder av Akademikerne stat

Partene er enige om følgende:

  • Det gis et tillegg på 0,19 prosent på hovedlønnstabellen med virkning fra 1. mai
  • Der lokal arbeidsgiver setter av egne midler til lokale forhandlinger, skal disse være gjennomført innen 31. oktober.

Årets lønnsoppgjør i staten endte dermed på linje med oppgjøret i frontfagene i privat sektor.

Lønnsoppgjøret i kommunal sektor

Akademikerne har kommet til enighet med arbeidsgiver om årets lønnsoppgjør i kommunesektoren (KS). Oppgjøret gir isolert sett en lønnsvekst på ca. 3,2 prosent i år, men sett under ett er lønnsutviklingen for tariffperioden 2014 – 16 den samme som for konkurranseutsatt sektor.

Lønnsoppgjøret i KS i målJan Olav Birkenhagen

Oppgjøret berører kun de av Akademikernes medlemmer som er i kapittel 4 i hovedtariff-avtalen (lektorer). Lektorene får et lønnsopprykk på mellom 6.200 og 16.200 kroner avhengig av ansiennitet fra 1. mai i år.

- Årets mellomoppgjør har vært preget av innfasingen av det nye garantilønnssystemet og et stort overheng fra i fjor. Vi ser nå frem mot hovedtariffoppgjøret neste år, der vi også kan forhandle om endringer i avtaletekstene. Da blir det viktig å sikre at lektorer får fastsatt sin lønn på samme måte som andre akademikergrupper i KS, sier forhandlingsleder Jan Olav Birkenhagen i Akademikerne kommune.

Storparten av Akademikernes medlemmer er i kapittel 5. De skal i tråd med fjorårets avtale også i år gjennomføre frie, lokale forhandlinger ute i den enkelte kommune, fylkeskommune og foretak på et senere tidspunkt, og er således ikke berørt av denne forhandlingsrunden.