Den norske veterinærforening

Lønnsstatistikk

Statistisk sentralbyrå utarbeider årlige lønnsstatistikker for de ulike tariffområdene basert på total lønn inklusive overtid. Det innebærer at økt overtid slår ut i økt registrert lønn, mens redusert overtid fra året før slår ut i redusert lønnsvekst. Akademikere har i større grad enn andre grupper ikke overtidsbetaling for utført overtid.

De tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene i staten og kommunene (TBU-S og TBU-K) beregner lønnsvekst på bakgrunn av normal arbeidstid og betaling for denne. Utkast til resultat som sendes ut på høring til partene foreligger i februar året etter, og det endelige resultat foreligger måneden etter. Det er beregningene fra TBU-ene som legges til grunn for lønnsoppgjørene i de offentlige sektorene.    

Akademikerne foretar egne vurderinger etter behov, og kom f eks i 2011 fram til at TBU-K hadde beregnet en lønnsvekst som var ca 0,15 % for lav for kommunesektoren fra 2010 til 2011.

DNV-A foretar år om annet egen statistikkinnhenting for å vurdere lønnsutviklingen og dermed behovet for lønnsøkning ved neste lønnsoppgjør i dyreklinikksektoren. Neste innhenting av lønnsdata i klinikksektoren blir vinteren 2012. Resultatet vil danne grunnlaget for DNV-As krav overfor NHO Mat og Landbruk ved lønnsoppgjøret våren 2012.

På bakgrunn av statistikkdata for staten har DNV utarbeidet analyser over lønnsutviklingen for veterinærer i ulike statlige etater samt forholdet mellom utviklingen i lønnsinntektene for kvinnelige og mannlige veterinærer i staten. Data og materiale ligger under "tillitsvalgt" og "verktøy".