Foreningens medlemmer er ordinære medlemmer, innbudte medlemmer og æresmedlemmer.

Som ordinært medlem kan opptas ethvert medlem av DNV.

For ordinære medlemmer gjelder DNVs bestemmelser uavkortet.

Til innbudt medlem kan velges enhver som har vist særlig stor interesse for foreningen. Innbudt medlemskap kan gjøres tidsbegrenset. Til æresmedlem kan velges enhver som gjennom sin virksomhet har gjort seg fortjent til det.

Innbudte medlemmer og æresmedlemmer har samme rettigheter som ordinære medlemmer og velges på årsmøtet med 2/3 av stemmene.