Styret består av tre medlemmer (leder og to medlemmer), og tre varamedlemmer. Styremøter holdes når leder bestemmer det eller når de øvrige medlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når to medlemmer er til stede. På møtene føres protokoll.

Styret plikter:

  • å utføre årsmøtets beslutninger
  • å nedsette nødvendige komiteer og utvalg
  • å forvalte foreningens midler og forøvrig ivareta medlemmenes tarv.
  • å ta opp til behandling saker av faglig og organisasjonsmessig art.
  • å utarbeide virksomhetsplaner og budsjett. - å holde DNV orientert om foreningens virksomhet.
  • å offentliggjøre for medlemmene saksliste med årsberetning, regnskap og andre viktige årsmøtesaker minst 14 dager før årsmøtet.
  • å påse at foreningens regnskap blir revidert av DNVs faste revisor innen det legges frem for årsmøtet.