Årsmøte holdes hvert år. Tidspunkt og møtested bekjentgjøres med minst to måneders varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet og oppført på saklisten må være styret i hende senest en måned før årsmøtet.

Årsmøtet ledes av en dirigent. Det føres egen årsmøteprotokoll.

Årsmøtet behandler følgende saker:

 • Årsberetning og regnskap
 • Budsjett, herunder kontingent og virksomhetsplan
 • Valg
  • Leder og to styremedlemmer
  • Tre varamedlemmer
  • Representant(er) til DNVs representantskapsmøte
  • Tre medlemmer og ett varamedlem til valgkomité
  • En desisor
 • Tid og sted for neste årsmøte
 • Øvrige foreliggende saker


Møtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Stemmerett har de av foreningens medlemmer som er til stede på årsmøtet. Hvert møtende medlem kan i tillegg stemme for ett medlem som ikke er til stede på møtet, dersom det foreligger fullmakt. Møtets beslutninger fattes ved simpelt flertall når ikke annet er bestemt. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Valg
Leder velges særskilt.

Styremedlemmene velges ett om gangen.

Funksjonstiden for leder er ett år. Styremedlemmene velges for to år, likevel utgår etter ett år ved loddtrekning ett styremedlem, deretter hvert år det styremedlem som ikke var på valg på siste årsmøte. Velges et styremedlem til leder midt i sin funksjonstid velges et nytt styremedlem på første årsmøte med funksjonstid ett år.

Valg av representant(er) til representantskapet velges for to år, og valget skjer på det siste årsmøtet før ordinært representantskapsmøte.

Varamedlemmene, valgkomité og desisor velges for ett år.

Valg av observatør med personlig varamedlem til møter i DNVs representantskap skjer i samsvar med DNVs lover.

Valgene er skriftlige såfremt det fremmes flere enn ett forslag. Ved første gangs stemmelikhet foretas omvalg, senere loddtrekning.

Ethvert medlem plikter å motta valg, men kan nekte å motta valg i like lang tid som det har fungert.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når minst 1/3 av medlemmene forøvrig forlanger det. Møtet kunngjøres med minst 14 dagers varsel.