A. Sammensetning
Representantskapet består av ordfører og valgte medlemmer fra DNVs forhandlingsutvalg, lokalforeninger, særforeninger, studentforening og pensjonistforening. Disse kan ikke samtidig være sentralstyremedlemmer eller varamedlemmer til sentralstyret.

B. Representasjon
Forhandlingsutvalgene (DNV-A og DNV-N) representeres med inntil fem representanter hver seg (til sammen ti representanter), særforeningene (AVF, FVS, HVF, PVF og SVF) med inntil to representanter hver seg (til sammen ti representanter) og lokalforeningene med en representant hver (til sammen tretten representanter). Studentforeningen og pensjonistforeningen har to representanter hver seg (til sammen fire representanter). Representantene velges for to år om gangen av sine respektive forhandlingsutvalg, særforeninger og lokalforeninger samt av studentforeningen og pensjonistforeningen.

Sentralstyret og generalsekretær møter i representantskapet. Representantskapets ordfører kan kalle inn leder i komiteer, utvalg og råd som observatører til representantskapets møter. Alle som har rett til representasjon ved representantskapets møter har krav på skyss- og kostgodtgjørelse fra DNV.

C. Stemmefordeling
Representantskapet har 1000 stemmer totalt. Ordfører har 20 stemmer, studentforeningen har 50 stemmer og pensjonistforeningen har 50 stemmer. De resterende 880 stemmene fordeles med 40 % (352 stemmer)til forhandlingsutvalgene, 30 % (264 stemmer) til særforeningene og 30 % (264 stemmer) til lokalforeningene. Ved representantskapets åpning vedtas fordeling av stemmer innen forhandlingsutvalgene, særforeningene og lokalforeningene. Fordelingen av de 352 stemmene til forhandlingsutvalgene og de 264 stemmene til særforeningene skal være i samsvar med utvalgenes og særforeningenes registrerte medlemmer ved tidspunkt for utsendelse av innkallingen. Stemmene skal fordeles som hele stemmer. Fordelingen av de 264 stemmene til lokalforeningene skal være slik: Alle lokalforeninger tildeles først 15 stemmer hver seg. De resterende stemmene fordeles etter lokalforeningens registrerte medlemmer ved tidspunkt for utsendelse av innkallingen. Stemmene skal fordeles som hele stemmer.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av stemmene er representert. Alle saker avgjøres med simpelt flertall, når lovene ikke bestemmer noe annet.

Ved stemmelikhet er ordførerens stemmer avgjørende.

Sentralstyrets medlemmer, representantskapets varaordfører og møtende observatører har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett i representantskapet.

D. Møter
Representantskapet sammenkalles av ordføreren med minst en måneds varsel, og avholder ordinært møte annethvert år innen utgangen av november måned. Sakslisten offentliggjøres på DNVs hjemmesider minst en måned før møtet. Møtet varsles tre måneder før det skal avholdes og saker som ønskes behandlet i ordinært representantskapsmøte må være mottatt av sentralstyret innen to måneder før møtet.

Ordføreren leder representantskapets møter og sørger for at det blir ført protokoll. Hvis både ordfører og varaordfører har forfall, velger representantskapet en setteordfører.

Møtene er åpne for alle medlemmer av DNV, dog slik at bare valgte representanter har tale- og stemmerett.

E. Ekstraordinært møte
Ekstraordinært representantskapsmøte kan sammenkalles når ordfører, sentralstyret eller halvparten av representantene krever det.

Møteinnkalling med saksliste og eventuelle saksdokumenter skal være sendt representanter, forhandlingsutvalg, særforeninger, lokalforeninger, studentforening, pensjonistforening og observatører minst en måned før møtet holdes.

F. Myndighet 
Representantskapet er DNVs øverste myndighet.

G. Oppgaver
Representantskapet skal:

 1. godkjenne innkalling, saksliste og stemmefordeling,
 2. behandle sentralstyrets årsberetning, regnskap og budsjett, samt fastsette medlemskontingent og innbetaling til organisasjonsfondet,
 3. fastsette rammevilkår for presidenten,
 4. velge ordfører og varaordfører for to år om gangen,
 5. velge president, styremedlemmer og varamedlemmer til sentralstyret for to år om gangen,
 6. velge medlemmer til kontrollutvalget og valgkomitéen og velge revisor,
 7. velge medlemmer til DNVs lovutvalg og yrkesetisk råd, 
 8. tildele æresmedlemskap, utpeke innbudte medlemmer og foreta tildeling av DNVs fortjenestemedalje,
 9. fastsette instruks for generalsekretær, revisor og kontrollutvalget og Yrkesetisk Råd,
 10. fastsette regler for utbetaling av godtgjørelse til tillitsvalgte, herunder godtgjørelsens størrelse,
 11. vedta endringer i DNVs lover og regelverk forøvrig såfremt dette ikke er tillagt sentralstyret,
 12. godkjenne forhandlingsutvalg, særforeninger, lokalforeninger og tilsvarende sammenslutninger samt lover/vedtekter for disse,
 13. behandle ekstraordinære saker.

 

H. Avvikling av valg
Kandidater til tillitsvalgte utenom valgkomitéens innstilling bør oversendes sekretariatet i så god tid at de kan legges frem sammen med innkallingen til representantskapsmøtet.

Valgene skjer i følgende rekkefølge; pkt. 3, pkt. 4, pkt. 5, pkt. 6 og pkt. 7. Valgene skjer skriftlig dersom en av representantene krever det.

Ved valg av sentralstyre skal presidenten velges først, deretter sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer en for en. President og varamedlemmer til sentralstyret velges for to år. Varamedlemmene velges som 1., 2. og så videre. Sentralstyrets medlemmer velges for to år.

Dersom en kandidat ved valg av president, medlemmer og varamedlemmer til sentralstyret ikke oppnår flertall, med minst 51% av avgitte stemmer ved første avstemming, foretas bundet avstemming mellom de to som har flest stemmer.

Dersom det ved omvalget oppstår stemmelikhet foretas loddtrekning.

Alle medlemmer er pliktig til å motta valg til et verv, men kan nekte å motta valg til samme verv i like lang tid som vedkommende har fungert.