A. Sammensetning, funksjonstid og møter
Sentralstyret består av president og fire styremedlemmer. Det har fire varamedlemmer.

Sentralstyret tiltrer umiddelbart etter representantskapsmøtets avslutning.

Samlet funksjonstid som medlem i sentralstyret er maksimalt 12 år. President kan uavhengig av dette sitte i maksimalt 8 år.

Sentralstyret velger selv visepresident blant sentralstyremedlemmene.

Sentralstyret er vedtaksført når minst tre medlemmer er til stede og samtlige medlemmer og varamedlemmer er varslet. Vedtak er gyldig når det oppnår minst tre stemmer.

Ledere i forhandlingsutvalgene og i student- og pensjonistforeningene har observatørstatus i sentralstyret.

Sentralstyret sammenkalles så ofte som presidenten eller minst tre styremedlemmer finner det nødvendig.

B. Myndighet
Sentralstyret er DNVs utøvende organ.

C. Oppgaver
Sentralstyret skal:

 1. arbeide for å fremme foreningens formål,
 2. drifte foreningen og treffe nødvendige avgjørelser på et overordnet nivå,
 3. fastsette rammevilkår for eventuelt andre frikjøpte tillitsvalgte enn presidenten,
 4. være oppmerksom på tilsettinger og reguleringer av veterinære stillinger i medlemmenes og standens interesser,
 5. søke sakkyndig bistand der dette er nødvendig,
 6. forberede representantskapsmøter og sørge for at vedtakene blir satt i verk,
 7. sørge for at nødvendige protokoller blir ført fra sentralstyremøter mv,
 8. velge medlemmer til DNVs faste utvalg, komiteer og råd der valget ikke er tillagt representantskapet. Sentralstyret kan opprette spesielle andre utvalg med fastsatt virketid og mandat,
 9. ansette generalsekretær etter representantskapets bestemmelser og fastsette lønn for generalsekretæren. Stillingen er åremålsstilling på seks år, med mulighet for reengasjement en gang. Stillingen lyses ut senest 6 måneder før utgangen av hver åremålsperiode. Stillingen bør besettes med veterinær,
 10. ansette redaktør av foreningens tidsskrift og personell på saksbehandlernivå i sekretariatet og fastsette lønn for alle ansatte i DNVs sekretariat,
 11. fremme forslag på revisor,
 12. foreslå æresmedlemmer, innbudte medlemmer samt tildelinger av DNVs fortjenestemedalje.
 13. tilstille foreningens medlemstidsskrift meldinger om sentralstyrets arbeid og foreningens virksomhet. 
 14. ha disposisjonsrett over foreningens informasjonskanaler og foreningens midler og fond,
 15. innen utgangen av april måned utarbeide og offentliggjøre en beretning om foreningens virksomhet og økonomiske stilling,
 16. ta initiativ til å arrangere møter med faglig, fagpolitisk og sosialt innhold.
 17. treffe nødvendige vedtak om suspensjon av medlem i særskilte tilfelle,
 18. for øvrig ivareta foreningens og medlemmenes interesser.