Lokalforeningene er lokale, regionale, faglige, fagpolitiske og sosiale foreninger.

Lokalforeningene har egne vedtekter. Disse må ikke stå i strid med DNVs lover, og må godtas av representantskapet. Veterinær som ikke er medlem av DNV, kan ikke være medlem av lokalforening.

Ny lokalforening må godkjennes av representantskapet. Lokalforeningen er undergitt DNVs avgjørelser i saker som berører dennes interesser, men har ellers selvbestemmelsesrett. Oppstår det tvil om en sak berører DNVs interesser eller ikke, avgjøres dette av sentralstyret. Avgjørelsen kan innankes for representantskapet.