Foreningen utgir Norsk veterinærtidsskrift. Dette redigeres på nærmere fastsatte vilkår av en ansvarlig redaktør, eventuelt med medredaktører oppnevnt av sentralstyret.