A. Ordinært medlem
Norske veterinærer og veterinærer med virke i Norge, kan opptas som ordinære medlemmer.

Søknad om ordinært medlemskap sendes DNVs sekretariat. Søknad om medlemskap etter punktene A og C avgjøres av sentralstyret. Sentralstyret kan delegere sin myndighet til generalsekretæren.

Medlemmer etter punkt C oppnår ordinært medlemskap etter punkt A ved autorisasjon som veterinær i Norge.

Avslag på søknad om medlemskap kan innankes for representantskapet.

Medlemskapet gjelder halvårsvis inntil skriftlig utmeldelse foreligger.

Ved melding fra de øvrige nordiske lands veterinærforeninger om at et av deres medlemmer er flyttet til Norge for å utøve virksomhet som veterinær, vil ordinært medlemskap i DNV inntre etter 3 måneder. Norske veterinærer som jobber i annet nordisk land og blir medlem i dette landets veterinærforening kan opprettholde medlemskap i DNV uten å betale kontingent. Utmelding som ordinært medlem i DNV kan skje umiddelbart når bekreftelse på innmelding i annen nordisk veterinærforening foreligger.

B. Æresmedlem
Æresmedlemskap kan tildeles medlemmer som har vist særlig engasjement i foreningssammenheng og som derigjennom har gjort seg særlig fortjent til foreningens og standens heder.

C. Studentmedlem
Som studentmedlem kan opptas veterinærstudenter ved Norske læresteder eller norske statsborgere som er opptatt ved og studerer veterinærmedisin ved utenlandske høgskoler eller universiteter.

D. Pensjonistmedlem
Ethvert medlem av DNV som er blitt pensjonist i sitt hovedvirke regnes som pensjonistmedlem. Medlem som går i pensjon (alderspensjon eller uførepensjon) får status som pensjonistmedlem fra neste halvår. Etter fylte 70 år regnes alle medlemmer som pensjonistmedlemmer.

E. Innbudt medlem
Som innbudt medlem kan innvelges personer som har vist særlig interesse for foreningen eller standen. Medlemmer etter punktene B og E utpekes av representantskapet med minst 2/3 flertall etter innstilling fra sentralstyret.