Medlemmer betaler kontingent fastsatt av representantskapet.

Kontingenten betales i 2 halvårlige terminer, ved månedlig ved trekk i lønn eller på annen måte etter avtale med sekretariatet.

Står et medlem tross purring til rest med kontingent for ett år eller mer, kan gjelden inndrives og vedkommendes medlemskap avsluttes.

Medlemmer betaler kontingent som for studenter i 12 måneder etter meddelt autorisasjon. Æresmedlemmer og innbudte medlemmer er fritatt for å betale kontingent.

Helt eller delvis fritak for kontingent kan innvilges når særlige forhold gjør det rimelig.

Medlem som er fritatt for å betale kontingent har ordinært medlems rettigheter, men må betale for foreningens tidsskrifter om disse ønskes.

Abonnement på Norsk veterinærtidsskrift følger medlemskapet. Ektefeller/samboere kan ha ett felles abonnement. Abonnementsprisen fastsettes av representantskapet.