Medlem som har handlet i strid med DNVs lover eller verdigrunnlag, kan av representantskapet ekskluderes fra foreningen.

Forslag om eksklusjon skal fremmes av sentralstyret.

Vedtak om eksklusjon må fattes med minst 2/3 flertall. Før det blir gjort et slikt vedtak skal den det gjelder ha adgang til å uttale seg skriftlig eller muntlig overfor representantskapet, likesom det skal foreligge uttalelse fra styrene i de foreningsorganer medlemmet tilhører, samt fra sentralstyret.

Opphevelse av eksklusjon avgjøres av representantskapet med minst 2/3 flertall etter innstilling av sentralstyret. Når eksklusjon er opphevet, eller fristen er utløpt, meddeles det til vedkommende som samtidig tilbys medlemskap.

Der det er grunn til å tro at et medlem har opptrådt i strid med DNVs lover eller verdigrunnlag kan medlemmet suspenderes av sentralstyret i henhold til § 11, litra C, nr 17. Suspensjon skal innberettes til og kan innankes for representantskapet.