Generalforsamlingen er forhandlingsutvalgets øverste organ. Generalforsamling holdes annet hvert år. Generalforsamlingen er vedtaksfør når den er innkalt slik det er bestemt i denne paragrafen. Medlem av DNV-A har møte-, tale- og stemmerett.

Generalforsamlingen skal

  • Godkjenne innkalling og sakliste.
  • Velge møteleder. Møteleder kan ikke være medlem av styret.
  • Behandle styrets årsmeldinger vedrørende økonomi og aktiviteter fra de 2 foregående årene.
  • Fastsette aktivitetsplan for de to neste årene.
  • Behandle innkomne saker og saker som styret legger fram.
  • Velge styre, styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer.
  • Velge valgkomité.


Innkalling
Medlemmene skal varsles om generalforsamling med tid, sted og saksliste senest to måneder før møtet. Saker som medlemmer vil legge fram og forslag til kandidater til styret og valg- komiteen skal være kommet inn til styret senest en måned før møtet.

Endelig innkalling med saksliste, innstillingen fra valgkomiteen og andre foreslåtte kandidater til valgene og opplysning om forhåndsavstemming skal gjøres kjent for medlemmene senest 14 dager før generalforsamlingen. DNVs nettsider og/eller Norsk veterinærtidsskrift kan benyttes til varsel og endelig innkalling.

Gjennomføring av generalforsamling
Vedtak på generalforsamlingen avgjøres med simpelt flertall blant de som møter. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. Vedtak om vedtektsendring og oppløsning av utvalget, avgjøres ved 2/3 flertall.

Ved valg er det anledning til å avgi forhåndsstemme. Hvis et medlem først har avgitt forhåndsstemme, men likevel ønsker å avgi stemme ved personlig oppmøte i generalforsamlingen, skal forhåndsstemmen forkastes. Det er ikke anledning til å ha med fullmakt fra andre medlemmer. Valg skal være skriftlige hvis det foreligger forhåndsstemmer, eller om noen krever det. Styret bestemmer hvordan stemmegivningen skal organiseres. Ved stemmelikhet ved valg foretas loddtrekning.

Ekstraordinær generalforsamling
Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når 1/3 av medlemmene krever det, eller når styret, i samråd med DNVs sentralstyre, krever det. Krav skal fremsettes skriftlig. Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles senest 14 dager før møtet finner sted. Innkallingen skal inneholde tid og sted for møtet og saksliste.