Styret i DNV-A har styreleder, fire styremedlemmer og tre varamedlemmer, alle valgt for to år av generalforsamlingen. Styret velger selv nestleder.

Styrets sammensetning

  • Tre av styrets medlemmer og to varamedlemmer bør velges blant tilsatte i offentlig sektor, to av disse fra offentlig forvaltning og en fra forskning eller undervisning.
  • To av styrets medlemmer og et varamedlem bør velges blant ansatte i privat sektor, en fra industri, organisasjon eller lignende, og en fra veterinær virksomhet. Eksempel på veterinær virksomhet i privat sektor er klinikk, fiske- eller dyrehelsetjeneste.


Dersom et fast medlem melder forfall til styremøte bør det innkalles varamedlem som representerer samme sektor som vedkommende som er forhindret.

Styret er vedtaksført når styret og varamedlemmer har fått innkalling og leder eller nestleder og minst to styremedlemmer eller varamedlemmer møter. Styret holder møte når lederen bestemmer det, eller når to styremedlemmer krever det. Det skal avholdes minst to møter hvert år.

Styret ivaretar medlemmenes interesser som gjelder lønns- og arbeidsvilkår. Innenfor de fullmakter som til enhver tid er gitt av DNVs sentralstyre, DNV-A s generalforsamling eller overordnete avtaler eller organer som DNV er tilsluttet, skal styret ha ansvaret for gjennomføring og oppfølging av forhandlinger og inngåelse av avtaler.

Styret skal

  • Informere sentralstyret om utvalgets virksomhet og være rådgivende organ i tariffspørsmål og andre saker som angår lønns- og arbeidsvilkår for veterinærer i ansettelsesforhold.
  • Oppnevne forhandlere til sentrale forhandlinger,
  • Ha ansvar for at lokale og regionale tillitsvalgte blir valgt eller utpekt, og følge opp disse.
  • Arbeide for å hindre konflikter mellom veterinærer.
  • Gjennomføre generalforsamling, utarbeide årsmelding, forslag til aktivitetsplan og budsjett. Forberede innkomne og egne saker og organisere forhåndsstemmegivningen ved valg.


Det skal skrives referat fra styremøtene.

Spesielle saker kan forelegges medlemmene til uravstemning for endelig avgjørelse.

Styreleder eller den styret utpeker møter som observatør i DNVs sentralstyre. DNV-A sender inntil fem utsendinger til DNVs representantskap. Styret, eller de styret peker ut, representerer DNV-A i representantskapet.