Årsmøtet er DNV-Ps øverste organ. Årsmøtet avholdes annet hvert år. Årsmøtet er vedtaksført når det er innkalt slik det er bestemt i denne paragrafen. Medlem av DNV-P har møte-, tale- og stemmerett.

Årsmøtet skal:

  • Godkjenne innkalling og saksliste.
  • Velge møteleder.
  • Behandle styrets årsmeldinger fra de 2 foregående årene.
  • Behandle aktivitetsplan for de to neste årene.
  • Behandle innkomne saker og saker som styret legger frem.
  • Velge styre, styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer.
  • Velge valgkomité.

Innkalling
Medlemmene varsles om årsmøtet minst to måneder før og saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest en måned før møtet. Endelig innkalling med saksliste skal bekjentgjøres minst 14 dager før møtet. DNVs nettsider og / eller Norsk veterinærtidsskrift kan benyttes til varsel og endelig innkalling.

Gjennomføring av årsmøtet
Vedtak på årsmøtet gjennomføres ved simpelt flertall blant de fremmøtte. Det kan ikke stemmes ved fullmakt fra andre. Ved stemmelikhet avgjøres utfallet ved møteleders dobbeltstemme. Ved valg er det anledning til å avgi forhåndsstemme. Hvis et medlem først har avgitt forhåndsstemme, men likevel ønsker å avgi stemme ved personlig oppmøte i generalforsamlingen, skal forhåndsstemmen forkastes. Valg skal være skriftlige hvis det foreligger forhåndsstemmer, eller om noen krever det. Styret bestemmer hvordan stemmegivningen skal organiseres. Ved stemmelikhet ved valg foretas loddtrekning.

Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret når 1/3 av medlemmene krever det, eller når styret, i samråd med DNVs sentralstyre, krever det. Krav skal fremsettes skriftlig. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal bekjentgjøres minst 14 dager før møtet finner sted og skal inneholde tid og sted for møtet og saksliste.