Styret i DNV-P har styreleder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer, alle valgt for to år av årsmøtet. Styret velger selv nestleder.

Styret skal:

  • Informere sentralstyret om foreningens virksomhet og være rådgivende organ i spørsmål som angår DNVs pensjonistmedlemmer
  • Gjennomføre årsmøte, utarbeide årsmelding, forslag til aktivitetsplan og budsjett. Forberede innkomne og egne saker og organisere forhåndsstemmegivningen ved valg.

Det skal skrives referat fra styremøtene.

Styreleder, eller den styret utpeker, møter som observatør i DNVs sentralstyre. DNV-P sender inntil to utsendinger til DNVs representantskap.