Forslag om vedtektsendringer i eller oppløsning av DNV-P må vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall før det fremmes på DNVs representantskapsmøte som fatter vedtak i saken.