Generalforsamlingen er DNV-S' øverste organ. Generalforsamlingen består av alle oppmøtte medlemmer. For å ha stemmerett må representanten ha betalt medlemskontingent for inneværende år. Alle medlemmer har talerett, forslagsrett og stemmerett i alle saker som tas opp på generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal holdes en gang hvert år innen utgangen av september. Møtet skal holdes i Norge og det skal legges vekt på at utenlandsstudentene gis rimelig mulighet til å delta.

Generalforsamlingen skal:

 • Godkjenne innkalling og saksliste
 • Velge møteleder
 • Behandle styrets årsmelding og regnskap for foregående år.
 • Behandle styrets forslag til revidert budsjett for inneværende år og forslag til budsjett for påfølgende år.
 • Fremme forslag til endringer i vedtektene overfor DNVs Representantskapsmøte jf §8.
 • Forslag til endringer i vedtektene må være fremlagt senest 4 uker før generalforsamlingen.
 • Behandle forslag til endringer i måldokument/politisk plattform.
 • Vedta nytt arbeidsprogram.
 • Ta beslutninger i andre saker som er satt på dagsorden.
 • Velge leder og nestleder, 3 styremedlemmer og 3 vararepresentanter.
 • Velge en representant fra styret (i tillegg til leder) som utsendinger til DNVs representantskap, slik at en student ved NMBU og en student ved et utenlandsk lærested blir valgt.
 • Velge valgkomité bestående av 1 leder, 2 medlemmer og 1 vara. Hvorav én representant skal være fra styret i NMBU klubb Oslo/avtroppende styrerepresentant fra NMBU og én representant skal være fra avtroppende styre i utland. En representant fra avtroppende styre er valgfri.
 • Fastsette dato og sted for neste generalforsamling.

Innkalling
Varsel om generalforsamlingen sendes ut til alle studentmedlemmer senest 2 måneder før møtet skal avholdes. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest en måned før møtet avholdes. Endelig innkalling med saksliste skal bekjentgjøres minst 14 dager før møtet.

Gjennomføring av generalforsamling
Vedtak på generalforsamlingen avgjøres med simpelt flertall blant de som møter. Ved stemmelikhet gjør møteleders stemme utslaget. Vedtak om vedtektsendring og oppløsning av utvalget, avgjøres med 2/3 dels flertall.

Ved valg er det anledning til å avgi forhåndsstemme. Hvis et medlem først har avgitt forhåndsstemme, men likevel ønsker å avgi stemme ved personlig oppmøte i generalforsamlingen, skal forhåndsstemmen forkastes. Det er ikke anledning til å stemme med fullmakt fra andre medlemmer. Valg skal være skriftlige hvis det foreligger forhåndsstemmer, eller om noen krever det. Styret bestemmer hvordan stemmegivningen skal organiseres. Ved stemmelikhet ved valg foretas loddtrekning.

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret når 1/3 av medlemmene krever det, eller når styret, i samråd med DNVs sentralstyre krever det. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal bekjentgjøres minst 14 dager før møtet finner sted og skal inneholde tid og sted for møtet og saksliste.