Sammensetning
Styret i DNV-S har følgende sammensetning:

  • 2 representanter og 1 vararepresentant valgt av og blant medlemmene ved NMBU
  • 1 representant og 1 vararepresentant valgt av og blant medlemmene ved øvrige veterinære. utdannelsesinstitusjon i Norge
  • 2 representanter og 1 vararepresentant valgt av og blant medlemmene ved utenlandske utdannelsesinstitusjoner.

Styret fungerer fra generalforsamling til generalforsamling. Leder og nestleder skal ikke komme fra samme studentgruppe. Valg av påtroppende styremedlemmer arrangeres av de respektive studentgruppene senest innen utgangen av juni måned. Valg av styret skjer på generalforsamlingen.

Hvis leder trekker seg i løpet av en periode, trer nestleder inn i leders sted frem til første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Dersom et av styrets medlemmer ikke kan møte eller trekker seg fra sitt verv, skal vara stille i vedkommende sted.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Det er stemmeplikt ved voteringer, og ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Leder i styret sitter som observatør i sentralstyret til den norske veterinærforening. Dersom leder ikke kan stille skal nestleder tre inn, deretter øvrige medlemmer.

Styremøter
Det er leders ansvar å kalle inn til styremøter når det er nødvendig, eller når minst 2 av styrets medlemmer krever det. Det skal holdes minst to fysiske styremøter i året, ett i Norge i forbindelse med generalforsamlingen og ett i valgfri by med lokalklubb i utlandet. Øvrige styremøter kan holdes som telefon- eller videosamtaler.

Leder er ansvarlig for styrets arbeid og har ansvaret for den daglige driften av DNV-S. Styret leder arbeidet i foreningen, disponerer foreningens midler og er ansvarlig for foreningens økonomi.