Styret består av fem medlemmer med tre varamedlemmer.
Styremedlemmer og varamedlemmer velges på årsmøtet.
Styret velger selv nestleder.
Styremøtene holdes når lederen bestemmer det eller når minst to styremedlemmer krever det.
Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. Den ene må være leder eller nestleder.
I tilfelle stemmelikhet gjør fungerende leders stemme utslaget. På møtene føres protokoll.

Styret plikter:

  • å utføre årsmøtets beslutninger.
  • å nedsette nødvendige utvalg og komiteer.
  • å forvalte foreningens midler og for øvrig ivareta foreningens tarv.
  • å oppta til behandling saker av faglig og organisasjonsmessig art.
  • å utarbeide virksomhetsplaner og budsjett
  • å holde DNV orientert om foreningens virksomhet.
  • å offentliggjøre for medlemmene saksliste med årsberetning, regnskap og andre viktige årsmøtesaker minst 14 dager før årsmøtet.
  • å påse at foreningens regnskap blir revidert av DNVs faste revisor innen det legges frem for årsmøtet.