Årsmøtet er foreningens høyeste besluttende myndighet.
Årsmøtet holdes hvert år til tid og sted bestemt av foregående årsmøte.
Tidspunkt og møtested bekjentgjøres med minst to måneders varsel.
Saker som ønskes behandlet og oppført på sakslisten må være styret i hende senest en måned før møtet. Årsmøtet ledes av en dirigent utpekt av styret, hvis årsmøtet ikke annet bestemmer.

Årsmøtet behandler:

 1. Årsberetning og regnskap.
 2. Budsjett, herunder kontingent og virksomhetsplan.
 3. Valg:
  a) leder.
  b) styremedlemmer og varamedlemmer.
  c) Representant(er) til DNVs representantskapsmøte.
  d) medlemmer og en varamedlem til valgkomitè.
  e) Desisorerer.
 4. Tid/sted for neste årsmøte.
 5. Øvrige foreliggende saker.

 

Møtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Stemmerett har foreningens medlemmer som er til stede på årsmøtet. Hvert møtende medlem kan i tillegg stemme for ett medlem som ikke er til stede på møtet, dersom det foreligger fullmakt. Møtets beslutninger fattes med simpelt flertall når ikke annet er bestemt. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Valg:

Lederen velges hvert år særskilt ved skriftlig avstemming. Styremedlemmene velges på samme måte, ved skriftlig avstemming en om gangen. Funksjonstiden for styremedlemmer er to år, dog utgår det første år ved loddtrekning to, deretter hvert år de som ikke var på valg ved siste årsmøte. Velges et styremedlem til leder midt i en funksjonsperiode, velges et nytt styremedlem for ett år. Dersom et styremedlem må tre ut av styret i første halvdel av funksjonstiden, velges et nytt styremedlem på første årsmøte for ett år.

Valg av representant(er) til representantskapet velges for to år, og valget skjer på det siste årsmøtet før ordinært representantskapsmøte.

Varamedlemmer, valgkomitè, desisorer/-revisorer velges hvert år.

Valg av varamedlemmer, valgkomitè og desisorer foregår skriftlig såfremt det er fremmet flere forslag.

Valg av styremedlemmer avgjøres ved simpelt flertall.

Ved første gangs stemmelikhet foretas omvalg, senere loddtrekning.

Valgkomiteens leder velges av årsmøtet.

Ethvert medlem plikter å motta valg, men kan nekte å motta valg i like lang tid som det har fungert.

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret bestemmer det eller når minst 1/3 av medlemmene forøvrig forlanger det.

Møtet kunngjøres med minst 14 dagers varsel.