Kontingenten for det etterfølgende år fastsettes av VHFs årsmøte og innbetales forskuddsvis. Æresmedlemmer og innbudte medlemmer er fritatt for å betale kontingent. Ikke yrkesaktive, pensjonerte medlemmer kan fritas for å betale kontingent. Plikten til å betale kontingenten opphører under enhver omstendighet ved fylte 70 år.