Endringer av lovene eller oppløsning av foreningen avgjøres av årsmøtet og krever 2/3 av stemmene. Forslag om dette må sendes styret senest tre måneder før årsmøtet. Styret sender forslaget til medlemmene senest to måneder før årsmøtet.

Oppløsning av foreningen må stadfestes av nytt ekstraordinært årsmøte. Ved eventuell oppløsning bestemmer årsmøtet anvendelse av foreningens midler.