Styret består av fire medlemmer (leder, nestleder og to styremedlemmer) og to varamedlemmer. Nestleder og styremedlemmer skal ha ansvaret for hvert sitt fagområde.

Styremøte holdes når leder bestemmer det eller minst to styremedlemmer krever det.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre av dets medlemmer er til stede. I tilfelle stemmelikhet gjør fungerende leders stemme utslaget. På møtet føres protokoll.

Styrets plikter:

  • å utføre årsmøtets beslutninger - å nedsette nødvendige utvalg og komiteer
  • å forvalte foreningens midler og forøvrig ivareta medlemmenes tarv
  • å oppta til behandling saker av faglig og organisasjonsmessig art
  • å utarbeide virksomhetsplaner og budsjett.
  • å holde DNV orientert om foreningens virksomhet
  • å offentliggjøre for medlemmene saksliste med årsberetning, regnskap og andre viktige årsmøtesaker minst 14 dager før årsmøtet
  • å påse at foreningens regnskap blir revidert av DNVs faste revisor innen det legges fram for årsmøtet.
  • å oppnevne en redaksjonskomité som er ansvarlig for å lage og utgi foreningens medlemsblad fire ganger i året.
  • redaksjonskomiteen skal bestå av fire personer som har ansvaret for fagområdene; storfe, småfe og gris.
  • å utpeke representanter som skal være kontaktpersoner og ansvarlig for foreningens arbeide i forhold til internasjonale faglige sammenslutninger hvor foreningen er medlem.