Styret består av fem medlemmer (leder, nestleder og tre styremedlemmer) og to varamedlemmer. Styremøte holdes når leder bestemmer det eller når minst tre styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst tre av dets medlemmer er til stede. I tilfelle stemmelikhet gjør fungerende leders stemme utslaget. På møtene føres protokoll.

Styret plikter:

  • å utføre årsmøtets beslutninger.
  • å nedsette nødvendige utvalg og komiteer.
  • å forvalte foreningens midler og forøvrig ivareta medlemmenes tarv.
  • å oppta til behandling saker av faglig og organisasjonsmessig art.
  • å utarbeide virksomhetsplaner og budsjett.
  • å holde DNV orientert om foreningens virksomhet.
  • å offentliggjøre for medlemmene saksliste med årsberetning, regnskap og andre viktige årsmøtesaker minst 14 dager før årsmøtet.
  • å påse at foreningens regnskap blir revidert av DNVs faste revisor innen det legges fram for årsmøtet.