Årsmøtet er foreningens høyeste besluttende myndighet. Årsmøtet holdes hvert år til tid og sted bestemt av foregående årsmøte. Tidspunkt og møtested bekjentgjøres med minst to måneders varsel. Saker som ønskes behandlet og oppført på sakslisten, må være styret i hende senest en måned før møtet. Årsmøtet ledes av en ordstyrer utpekt av styret, hvis årsmøtet ikke bestemmer annet.

Årsmøtet behandler:

 • Årsberetning og regnskap.
 • Budsjett, herunder kontingent og virksomhetsplan.
  • Valg
  • Leder og 4 medlemmer.
  • To varamedlemmer.
  • Representant(er) til DNVs representantskapsmøte.
  • Tre medlemmer og et varamedlem til valgkomité.
  • En desisor.
 • Tid og sted for neste årsmøte.
 • Øvrige foreliggende saker.


Møtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Stemmerett har de av foreningens medlemmer som er til stede på årsmøtet. Hvert møtende medlem kan i tillegg stemme for ett medlem som ikke er til stede på møtet, dersom det foreligger fullmakt. Møtets beslutninger fattes ved simpelt flertall når ikke annet er bestemt. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Valg
Lederen velges hvert år særskilt ved skriftlig avstemming. Styremedlemmene velges på samme måte ved skriftlig avstemming, ett om gangen. Funksjonstiden for styremedlemmer er to år, dog utgår etter ett år ved loddtrekning to av styremedlemmene. Deretter hvert år de to styremedlemmer som ikke var på valg ved siste årsmøte. Velges et styremedlem til leder midt i sin funksjonsperiode, velges et nytt styremedlem for ett år. Dersom et styremedlem må tre ut av styret i første halvdel av sin funksjonstid, velges et nytt styremedlem på første årsmøte for ett år.

Valg av representant(er) til representantskapet velges for to år, og valget skjer på det siste årsmøtet før ordinært representantskapsmøte.

Varamedlemmer, valgkomité og desisor velges hvert år. Valg av varamedlemmer, valgkomité og desisor foregår skriftlig såfremt det er fremmet flere forslag.

Valg av styremedlemmer avgjøres ved simpelt flertall. Ved første gangs stemmelikhet foretas omvalg, senere loddtrekning.

Valgkomiteens leder velges av årsmøtet. Ethvert medlem plikter å motta valg, men kan nekte å motta valg i like lang tid som det har fungert.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret bestemmer det eller når minst 1/3 av medlemmene forøvrig forlanger det. Møtet kunngjøres med minst 14 dagers varsel.