Opplegg:
 • Felles samling over 2 dager med relevante foredrag og gjennomganger. Tema for samlingen: Veterinærens rolle i tvister, plikter og journalføring. God skikk og kollegialitet.
 • Kandidatene må selv disponere tiden i modulen, og sørge for å skaffe til veie relevant litteratur, samt sette seg inn i relevant lovverk.
 • Frister for innleveringer annonseres på vetnett.no på siden for aktive spesialistkanddiater.

Innleveringer:

Det skal leveres inn en skriftlig fordypningsoppgave etter følgende kriterier:

Krav til oppgaven:

 • Tema: Selvvalgt innen modulens faglige rammer
 • Det forventes et faglig nivå som ligger over det som kan betraktes som forventet kunnskap hos en hesteveterinær.
 • Skrives alene eller i grupper på maksimalt 3 personer
 • Lengde: 10 sider (uansett gruppestørrelse)
 • Det forventes at man benytter faglitteratur/artikler og eventuelt relevant lovverk.
 • Bruk en hensiktsmessig referansemetode
 • Tittel + etternavn på alle i gruppen MÅ inkluderes i filnavnet
 • Oppgaven leveres som PDF til spesialist@vetnett.no


Dersom kandidaten/gruppen IKKE ønsker at oppgaven skal gjøres tilgjengelig for de øvrige kandidatene på kullet må dette informeres om ved innlevering av oppgaven.

Oppgaven må være godkjent for at den enkelte kandidat skal kunne fremstille seg til muntlig eksamen.


Litteratur:

 • Lovdata.no
 • Forelesningsnotater

 

Vurdering:

Muntlig eksamen.

Informasjon om sted, dato og oppmøte og annen nødvendig praktisk informasjon vil publiseres på vetnett.no. Husk å medbringe legitimasjon til eksamen!

Dersom man har skrevet oppgave sammen vil man få samme oppmøtetid, men eksamineres etter hverandre enkeltvis.

Eksamen varer i ca. 30 minutter. Ca. 10 minutter vil bli brukt til spørsmål til fordypningsoppgaven. De resterende 20 minuttene vil kandidaten bli eksaminert i trukket oppgave fra et område modulen dekker.

Resultatet vil bli meddelt på sms eller e-post etter at hele eksamen er over.

Kontinuasjonseksamen: Ved ikke-godkjent eksamen eller gyldig fravær vil det tilbys ny eksamen i slutten av august. MERK! Ved manglende oppmøte til eksamen uten gyldig grunn tilbys ny eksamen ved neste ordinære eksamen (neste vår). Eventuelt fravær bes meldes fra om så fort som mulig.

Fordypningsoppgave modul 1
 • Oppgavene vil være tilgjengelige ut 2023.
 • Lenke til oppgavene: Fordypningsoppgaver modul 1 2022 (logg på for å kunne klikke!)