Opplegg

Oppstartsmøte (Teams) høsten 2024: 17.09.24 - kl. 10.00 - 11.30
Invitasjon er sendt ut i Outlook - er du kandidat, men ikke har mottatt invitasjon - ta kontakt: Lenke til e-post

Møtet er obligatorisk både for kandidater som begynner i 2024, og de som har gått en stund allerede. Det vil gis en introduksjon til emnet, og de nye kandidatene får presentere seg. Det blir aneldning til å diskutere forventninger til emnet, og komme med innspill.

Det er krav om 2 ukers praksis/hospitering ved relevant klinikk, og den enkelte må selv finne et passende sted å være. Sted for de praktiske ukene meldes inn til sekretariatet innen 15.11.24, og godkjennes av FU smådyr.

Send ønsket praksisplass på mail: Lenke til e-postadresse

Journal Club

Journal club vil i hovedsak fokusere på ernæring, og det er obligatorisk å delta.

Det vil bli arrangert journal club via Teams. Den enkelte kandidat tildeles en artikkel som er relevant for modulens tema innen 01.10.24.  Alle vil få tilgang til alle artikler, slik at man kan forberede seg til plenumsdiskusjonen.

Hensikten med journal club er å trene opp kandidatene i kritisk vurdering av faglige artikler, og både styrker og svakheter ved artikkelen må diskuteres.

Det vil arrangeres to eller tre møter, avhengig av antall kandidater - slik at alle får presentert og diskutert artikkelen sin. Datoer kommer litt nærmere, når antall som skal delta er avklart.

Det settes av ca. 40 minutter per kandidat, hvorav 20-25 minutter skal være presentasjon av tildelt artikkel og egne kommentarer og vurderinger av denne, og ca 15 minutter felles diskusjon.

Litteratur:

Forslag til litteratur. Listen er veiledende, og den enkelte står fritt til å søke annen litteratur og fagstoff.

 • Equine Internal Medicine , 4.th ed. Reed & Bayley
 • Large Animal Neurology, 3.rd ed. Mayhew
 • Cardiology of the horse, Marr & Bowen
 • Equine Applied and Clinical Nutrition, Geor & Harris
 • Equine Opthalmologi, 4th ed. Gilger
 • Pascoe's Principles of Equine Dermatology, 2nd. ed. Knottenbelt
 • Lenke: Veterinary Clinicks of North America - utvalgte relevante nummer. 
  Gode review-artikler i diverse emner.

   
Journaler:

Det skal leveres 2 journaler med tema indremedisin.
Journalene sendes som vedlegg til epost til: Lenke til e-post

Journalfrist journal 1: 30.10.24
Journalfrist journal 2: 15.11.24

Krav til journalene

 • Journalen må være skrevet i henhold til journalveiledningen som ligger ute.
 • Tema: Journalene må representere ulike kasusbilder
 • Minst en av journalene må være skrevet fra praksis/hospitering, og det skal merkes tydelig hvilken journal dette gjelder.
 • Det forventes et faglig nivå som ligger over det som kan betraktes som forventet kunnskap hos en hesteveterinær, og det må referes tydelig til relevante og oppdaterte faglige kilder. Diskusjonsdelen vektlegges i vurderingen, og journalen skal ikke kun være en beskrivelse av hva som er gjort, men gå dypere faglig til verks.
 • Veileder skal godkjenne journalen før innlevering. Kandidaten må gjøre veileder kjent med journalkravene.
 • Det er tillatt å samarbeide om journalkasus, men den enkelte må skrive og levere egne journaler.

Journalene vurderes av Fagutvalget. Dersom journalen ikke godkjennes ved første innlevering vil man få en kommentar om hva som bør endres/forbedres. Journalen revideres så og leveres på nytt innen en uke etter tilbakemelding er gitt.

Journalene må være godkjent for å få journalen godkjent.

Vurdering

Eksamen blir i januar 2025.

Vurderingsform: Multiple choice

Detaljer om eksamensform, tid og sted for eksamen etc. kommer.

Relevante datoer
 • Melde inn praksissted/hospiteringsklinikk: 15.09.24
 • Få tildelt artikkel til journal club 01.10.24 
 • Journal 1: 30.10.24
 • Journal 2: 15.11.24
 • Eksamen: Januar 2025