Den norske veterinærforening

Ny offentlig tjenestepensjon fra 2020

16.07.2019
Ny offentlig tjenestepensjon fra 2020 er nå vedtatt. Alle detaljer er ennå ikke på plass, men du kan lese om hovedendringene og hva de nye reglene vil bety for deg.

 

Den nye offentlige tjenestepensjonen blir en påslagsmodell, og bedre tilpasset folketrygden og AFP i privat sektor. Påslagspensjon innebærer at pensjonen beregnes ut fra en pensjonsbeholdning som er basert på årlig opptjening. Den nye offentlige tjenestepensjonen skal bidra til at det skal lønne seg å jobbe lenger, og det skal bli enklere å skifte jobb mellom offentlig og privat sektor.

Slik vil tjenestepensjonen bli for de enkelte årskullene

  • De som er født 1963 eller senere vil fra 2020 tjene opp pensjon helt etter de nye reglene. Den alderspensjonen som eventuelt er opptjent før 2020 vil bli utbetalt etter de gamle reglene når de tar ut alderspensjonen. De vil også bli omfattet av den nye AFP-ordningen i offentlig sektor.
  • De som er født fra og med 1954 til og med 1962 får alderspensjonen beregnet både etter gamle og nye regler, avhengig av hvilket årskull man er født. Tilsvarende andel av tjenestepensjonen skal samordnes med nye og gamle samordningsregler. De som er født til og med 1958 er sikret en individuell garanti. For årskullene 1959-1962 trappes den individuelle garantien ned. Disse årskullene beholder dagens AFP og særaldersgrenser.
  • De som er født i 1953 eller tidligere beholder de gamle reglene fullt ut - både AFP og tjenestepensjonen. 

Hvordan blir opptjeningen av alderspensjon i den nye ordningen?

  • Alderspensjon tjenes opp ved at det avsettes 5,7 prosent av pensjonsgrunnlaget inntil 7,1 G (i dag ca. 709 000 kroner) til en fremtidig pensjonsbeholdning.
  • I tillegg blir det avsatt 23,8 prosent av pensjonsgrunnlaget mellom 7,1 G og 12 G (i dag ca. 1,2 million kroner). Årsaken til at det er en høyere sats for pensjonsgrunnlag over 7.1 G er fordi en ikke får opptjening i folketrygden for lønn utover 7,1 G.
  • Den oppsparte beholdningen blir årlig regulert i takt med grunnbeløpet i folketrygden.
  • Når alderspensjonen skal utbetales, tar man beholdningen og deler på det antall år det enkelte årskullet er forventet å leve.
  • Alderspensjonen er livsvarig og blir regulert under utbetaling.

Hvordan er forslaget til ny avtalefestet pensjon (AFP) i den nye ordningen?

AFP i offentlig sektor er ennå ikke vedtatt, men forslaget er at den skal bygge på hovedprinsippene i privat sektor. En av de viktigste endringene blir derfor at AFP blir en livsvarig pensjonsytelse som kommer i tillegg til folketrygden, tjenestepensjon og eventuelt inntekt.

Den nye AFP-ordningen tjenes opp fra man er 13 år og til det året man fyller 61 år. Opptjeningen skjer ved at det avsettes 4,21 prosent av lønn inntil 7,1 G (i dag ca. 709 000 kroner) til en pensjonsbeholdning. Beholdningen vil årlig bli regulert i takt med grunnbeløpet i folketrygden på lik linje med den nye påslagspensjonen. AFP er livsvarig og blir regulert under utbetaling. 

Betinget tjenestepensjon – hva er det?
I dagens AFP-ordning er et av kravene at du må stå i en stilling som gir rett på AFP for å være kvalifisert til ytelsen, hvis ikke faller retten til AFP bort. I forslaget til ny offentlig tjenestepensjon er det foreslått å innføre en betinget tjenestepensjon. Denne er ment å gi et minimumsnivå i tillegg til ordinær tjenestepensjon, for de som hverken kvalifiserer for offentlig eller privat AFP etter de nye reglene.

Den betingede tjenestepensjonen opptjenes med 3 prosent pr. år og opptjeningen starter fra 2020. Det er bare opptjeningstiden i offentlig sektor som gjelder.

Her kan du lese mer om ny offentlig tjenestepensjon

Pensjonskalkulator

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.