Saker som ønskes behandlet og oppført på sakslisten, må være styret i hende senest en måned før møtet. Årsmøtet ledes av en møteleder utpekt av styret, hvis årsmøtet ikke bestemmer annet.

Formell innkalling, årsberetning, budsjett og resultatregnskap, desisorrapport og valgkomiteens innstilling legges ut på vetnett.no under særforeningen minst 10 dager før møtet holdes.

Vel møtt alle sammen!